ลงทะเบียนออนไลน์
   หลักการเหตุผล
   ขอบเขตเหนื้อหา
   วิทยากร
   กำหนดการหลักสูตร
   ค่าลงทะเบียน
   ติดต่อสอบถาม

ลงทะเบียนออนไลน์

 

 

สถาบันคลังสมองของชาติ
อาคารอุดมศึกษา 2ชั้น 19 เลขที่ 328ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400