ลงทะเบียนออนไลน์
   หลักการเหตุผล
   ขอบเขตเหนื้อหา
   วิทยากร
   กำหนดการหลักสูตร
   ค่าลงทะเบียน
   ติดต่อสอบถาม

หลักการเหตุผล

         บทบาทในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นภารกิจที่ 4 ของสถาบันอุดมศึกษาไทย เป็นบทบาทที่ท้าทายทั้งในด้านการอนุรักษ์ พิทักษ์ และพัฒนา มีขอบเขตกว้างขวางครอบคลุมทั้งด้านกายภาพและมโนภาพ มีต้นทุนที่เป็นทั้งมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ (tangible and intangible cultural heritage)ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งมีนโยบาย โครงสร้าง กลไก และการดำเนินโครงการเพื่อให้บรรลุถึงภารกิจนี้ ผ่านการตีความที่แตกต่างกันไปตามบริบทต้นทุนของแต่ละสถาบัน

การนำทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาการของอุดมศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ ไปใช้เพื่ออำนวยและหนุนเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ พิทักษ์ และพัฒนา ที่ยึดโยง “คุณค่า” และ “มูลค่า” ของทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นที่ เป็นกระบวนการสำคัญและท้าทายการตอบโจทย์ภารกิจที่ 4 ของสถาบันอุดมศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ดังมีบทเรียนความสำเร็จที่ปรากฏอยู่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
หลักสูตร ภารกิจที่ 4 กับการจัดการเพื่อพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรม เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อติดตั้งเครื่องมือการพัฒนาผ่านมิติการจัดการพื้นที่ทางวัฒนธรรม ที่จะช่วยสนับสนุนหรือสร้างพื้นที่แสดงตัวตนทางศิลปะและวัฒนธรรมผ่านช่องทางและรูปแบบต่างๆทั้งด้านกายภาพและมโนภาพ ที่ไม่ใช่การจัดกิจกรรมเฉพาะกิจชั่วครู่ชั่วคราว (events) แต่เป็นพื้นที่ที่มีการปะทะสังสรรค์ของศิลปะและวัฒนธรรมผ่านวิถีชีวิตของชุมชน ที่ร้อยรัดทั้งการกิน การอยู่ ความเชื่อ ค่านิยม และการประกอบสัมมาชีพ 
สถาบันคลังสมองของชาติจัดให้มีหลักสูตรนี้ขึ้น โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านเครื่องมือการสำรวจและบ่งชี้ความเข้มแข็งของแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่นำไปสู่การวางแผนจัดการพื้นที่วัฒนธรรมชุมชน ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของพื้นที่ชุมชนนั้นๆ ปรากฏการณ์ ณ พื้นที่ย่านเมืองเก่าสงขลา ซึ่งอยู่ระหว่างการผลักดันให้เป็นเมืองมรดกโลกเช่นเดียวกันกับการผลักดันเมืองเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองมรดกโลก โดยความร่วมมือระหว่างชุมชน สถาบันอุดมศึกษา และภาครัฐท้องถิ่น และเมืองจอร์จทาวน์เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองมรดกโลกโดย UNESCO แล้วนั้น เป็นพื้นที่ปฏิบัติการและศึกษาเรียนรู้เชิงประจักษ์ในด้านการอนุรักษ์ พิทักษ์ และพัฒนา ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการส่งเสริมสัมมาชีพของชุมชน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรจากสาขาวิชาต่างๆที่มีเป้าหมายจะนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมหลักสูตรไปใช้ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการและการพัฒนาพื้นที่ในมิติของศิลปะและวัฒนธรรมอันหมายรวมถึงเป็นแนวปฏิบัติการที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุภารกิจที่ 4และตอบโจทย์การนำวิชาการไปรับใช้สังคมของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป
 
สถาบันคลังสมองของชาติ
อาคารอุดมศึกษา 2ชั้น 19 เลขที่ 328ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400