ลงทะเบียนออนไลน์
   หลักการเหตุผล
   ขอบเขตเหนื้อหา
   วิทยากร
   กำหนดการหลักสูตร
   ค่าลงทะเบียน
   ติดต่อสอบถาม

Online Registration

หลักสูตร “ภารกิจที่ 4 กับการจัดการเพื่อพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรม”
The Mission 4 and the Management for Cultural Space Development


คำนำหน้า : นาย   นาง   นางสาว   ดร.   อื่นๆ   *
ชื่อ : * นามสกุล : *
อีเมล์ (ใช้เป็น User) : *
อีเมล์สำรอง :
 
เพศ : ชาย   หญิง   *
วุฒิการศึกษา : *
ตำแหน่งทางวิชาการ : *
ตำแหน่งงาน : *
ประเภทสถาบัน/หน่วยงาน : สถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัย   หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ   *
สถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงาน : *
คณะ/สำนักวิชา :
 
ที่อยู่หน่วยงาน : *
เลขที่ : *
ตำบล/แขวง : *
จังหวัด : *
อำเภอ/เขต : *
รหัสไปรษณีย์ : *
แฟกซ์ :
โทรศัพท์ : Ext.
(พิมพ์ตัวเลขเรียงกันโดยไม่ต้องเว้นวรรค) *
โทรศัพท์มือถือ :
(พิมพ์ตัวเลขเรียงกันโดยไม่ต้องเว้นวรรค)
 
 
รายละเอียดในการออกใบเสร็จ :
ออกใบเสร็จในนาม : *
เหมือนกับที่อยู่ด้านบน(หรือโปรดระบุด้านล่าง) *
เลขที่ :
ตำบล/แขวง :
อำเภอ/เขต :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
 
ผู้ประสานงาน :
โทรศัพท์/มือถือ :
อีเมล์ :
หมายเหตุ :
การลงทะเบียน :
ภายในวันที่ 13/01/2017 (บาท)
ค่าลงทะเบียน (พักเดี่ยว) 42,000
ค่าลงทะเบียน (พักคู่) 39,000
รวม (บาท) 0
 
รหัสยืนยัน :
SMSIP * (สำหรับป้องกันการ Spam, ไม่ใช่รหัสผ่าน) .
 
          
 
สถาบันคลังสมองของชาติ
อาคารอุดมศึกษา 2ชั้น 19 เลขที่ 328ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400