หน้าหลัก

ugp2560

วันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2560
ณ โรงแรม VIE HOTEL กรุงเทพฯ

ค่าลงทะเบียน 35,000 บาท ต่อ 1 ท่าน
ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้
1. เอกสาร และหนังสือประกอบการอบรมและกระเป๋าล้อลาก 1 ชุด
2. อาหารว่าง (10.00-10.15 น.) และ อาหารว่าง (15.00-15.15 น.)
3. ค่าอาหารกลางวัน 5 วัน
** ทั้งนี้ ค่าลงทะเบียนไม่รวม ค่าที่พักและค่าเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อบรมถึงภูมิลำเนาของท่าน

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังนี้

In-house Training กรุณาติดต่อคุณฉันทลักษณ์โดยตรง

สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ภายใต้สถาบันคลังสมองของชาติ
โทรศัพท์ : 02-126-7632-34 ต่อ 101 คุณฉันทลักษณ์ /108 คุณจริยา
โทรศัพท์ : 02-126-7632 ถึง 34 (สำนักงาน)
โทรสาร : 02-126-7635 (อัตโนมัติ)
Email : carjhan1411@gmail.com

เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
University Governance Programme: UGP
สถาบันคลังสมองของชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำแนวทางการพัฒนา ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฯ มาเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนากรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารระดับสูงชองมหาวิทยาลัย โดยจัดหลักสูตรธรรมภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา (University Governance Programme : UGP) สำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย

โดยมีวัตถุประสงค์

(1) เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ภายใต้นโยบายและปรัชาญาอุดมศึกษา และประเด็นท้าทายอุดมศึกษาในปัจจุบัน
(2) เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับบทบาทของสภามหาวิทยาลัยในการกำกับดูแลการบริหารเงินและทรัพย์สิน การเปิดหลักสูตรและการบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการความเสี่ยงในมหาวิทยาลัย การออกกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ (คำสั่งทางปกครอง) ตลอดจนผลักดันความคิดเหล่านั้นให้บังเกิดผล
(3) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในศาลปกครอง
(4) เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศ

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

1. มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามหลักการธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดี และแนวทางในการกำกับดูแลอุดมศึกษาที่ดีในประเด็นเฉพาะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเงินและทรัพย์สิน การเปิดหลักสูตรใหม่ และการบริหารงานบุคคล ซึ่งจะส่งผลดีต่อการกำกับดูแลมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีความรู้ความเข้าใจในอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยในการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย (คำสั่งทางปกครองสภามหาวิทยาลัย) มากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
3. มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นข้อพิพาทที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในศาลปกครอง และบทบาทของศาลปกครองในการวินิจฉัยข้อพิพาทเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น
4. มีโอกาศในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น ในเรื่องการจรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผลประโยชน์ทับซ้อนและประเด็นท้าทายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลมหาวิทยาลัยในบริบทปัจจุบัน
5. มีโอกาศในการสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุดมศึกษาไทยต่อไปในอนาคต

กลุ่มเป้าหมาย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย (กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่า กรรมการสภาเพราะเรทที่รับปกติจะอยู่ซึ่งเลือกจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณะจารย์ประจำ กรรมการสภาเพราะเรทที่รับปกติจะอยู่ซึ่งเลือกตั้งจากคณะจารย์ประจำ หัวหน้าส่งงานหรือเทียบเท่า) และผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย (อธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี หรือตำแหน่งอื่นๆ ที่เทียบเท่า)

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา/สถานที่การศึกษาอบรม

การเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ ใช้เวลาทั้งสิ้น 32 ชั่วโมง (5 วัน) ณ โรงแรม VIE HOTEL กรุงเทพฯ

ในการเข้าร่วมในหลักสูตรนี้ ผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะต้องเข้าหลักสูตรครบเต็มเวลาของการอบรมในหลักสูตรทั้งหมด ทั้งนี้ การเข้าร่วมหลักสูตรเต็มเวลาของการอบรมในหลักสูตรทั้งหมดเป็นหลักเกณฑ์สำคัญในการพิจารณาการสำเร็จหลักสูตรและการได้รับเกียรติบัตรหลักสูตร

กำหนดการ

ภาพกิจกรรม

หากท่านไม่สามารถเข้าดูภาพกิจกรรมได้
กรุณา ADD FRIEND UGIKNIT ได้ที่ : https://www.facebook.com/ugiknit