หน้าหลัก

cm1

16 -17 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้อง Executive Junction ชั้นใต้ดิน โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

สามารถ Download เอกสารได้ที่นี่
1. เอกสารโครงการ
2. กำหนดการหลักสูตร
3. แผนที่โรงแรม ปทุมวัน ปริ๊นเซส

หมายเหตุ :
1. สถาบันฯ รับสมัครผู้เข้าร่วมหลักสูตร จำนวน 30 ท่าน เท่านั้น โดยพิจารณาจากลำดับการสมัครและการชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
2. ค่าลงทะเบียน 28,000 บาท (รวมที่พัก 1 คืน) ต่อ 1 ท่าน
3. หากผู้สมัคร ยกเลิก การเข้าร่วมหลักสูตร สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนค่าลงทะเบียน แต่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมได้

เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตร “การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย” (Conflict Management) รุ่นที่ 1
Conflict Management: Theory and Practices
มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่ประกอบด้วยบุคลากรหลายประเภท หลายระดับ เช่น ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย นักคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน เป็นต้น ทำให้มีโอกาสสูงที่คนหรือกลุ่มคนเหล่านี้จะมีความคิดเห็นที่ไม่สอดคล้องกัน ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการ และวิธีการทำงาน หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง จะส่งผลต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งต่อตัวบัณฑิตด้วย ดังนั้นเพื่อให้ความขัดแย้งต่างๆ ในมหาวิทยาลัยได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สถาบันคลังสมองของชาติจึงได้จัดให้มีหลักสูตร “การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย” (Conflict Management: Theory and Practices) ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการและแนวคิดในการจัดการความขัดแย้งที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนเสริมทักษะในการจัดการความขัดแย้งแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และเพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการ เพื่อแก้ไขความขัดแย้งในบริบทมหาวิทยาลัยไทยอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม โดยเน้นการวิเคราะห์กรณีศึกษาประเด็นความขัดแย้งในบริบทที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยอย่างเข้มข้น และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ระหว่างวิทยากร และระหว่างผู้เข้าร่วมหลักสูตร

โดยมีวัตถุประสงค์

1) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการและแนวคิดในการจัดการความขัดแย้งที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนเสริมทักษะในการจัดการความขัดแย้งแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

2) เพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้วิธีปฎิบัติที่ดีในการบริหารจัดการ เพื่อแก้ไขความขัดแย้งในบริบทมหาวิทยาลัยไทยอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม

3) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการและด้านบริหารจัดการระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยไทย

องค์ประกอบของหลักสูตร :

ทฤษฎีหลักการ แนวคิด 20 %

วิธีปฎิบัติที่ดี และกรณีศึกษา (จากวิทยากร) 40 %

วิเคราะห์กรณีศึกษาความขัดแย้งในระดับคณะ 40 %

กลุ่มเป้าหมาย:

อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยคณบดีและผู้บริหารตำแหน่งอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย

การรับสมัคร

รับจำนวน 30 ท่าน โดยท่านสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์เข้าร่วมหลักสูตรฯ ได้ที่ www.knit.or.th

ระยะเวลา/สถานที่

หลักสูตรแบบพักค้างคืน รวม 1 คืน 2 วัน ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง Executive Junction ชั้นใต้ดิน โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท กรุงเทพฯ

วิทยากร

  • ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการบริหารสถาบันคลังสมองของชาติ
  • ศ.ดร.สุริชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล ที่ปรึกษาคณะผู้บริหารวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ

กำหนดการ

cm1
cm1

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน 28,000 บาท ต่อ 1 ท่าน

หลักสูตรฯ ครั้งนี้ มีค่าลงทะเบียน 28,000 บาท/ท่าน (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งครอบคลุม
ค่าเอกสาร ค่าอาหารว่าง 4 มื้อ ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ ค่าอาหารเย็น 1 มื้อ และค่าที่พัก 1 คืน พร้อมอาหารเช้า ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ และชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

ขั้นตอนชำระเงิน

การชำระค่าลงทะเบียน
เมื่อท่านลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์ “แบบชำระค่าลงทะเบียน” และสรุปข้อมูลการลงทะเบียนของท่าน (หากอีเมลแสดงผลไม่สมบูรณ์ กรุณากด Display images…)
payment_ttl_knit

ให้คลิ๊ก “Print” อีเมลดังกล่าวเพื่อนำเอกสารไปชำระเงิน
print_payment_slip

กรุณาพิมพ์แบบชำระเงินไปยื่นที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด ได้ทุกสาขา
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน สถาบันคลังสมองของชาติ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
กรณีชำระผ่านระบบ ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด สามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้
payment_atm_knit

เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณายืนยันการชำระค่าลงทะเบียนที่ 02-126-7632-34 ต่อ 122 (รัชนี), 123 (สมเกียรติ)

 

ติดต่อ

คุณสมเกียรติ กิตติเมธาวีนันท์ โทรศัพท์ 02 – 126-7632-34 ต่อ 123 อีเมล์ somkiat@knit.or.th
คุณสุกัญญา เศษขุนทด โทรศัพท์ 02 – 126-7632-34 ต่อ 103 อีเมล์ sukanya@knit.or.th
โทรสาร 02 – 126-7635