หน้าหลัก

ses_knit

หลักสูตร “นักวิชาการเพื่อสังคม”
Socially engaged Scholarship (SeS)
หัวข้อ “From SeS Framework to Research Proposals”
ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถ.ราชปรารถ กรุงเทพฯ

เกี่ยวกับหลักสูตร

ตั้งแต่ ค.ศ. 1970 เป็นต้นมาองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ อาทิ The United Nations Development Programme (UNDP), The United States Agency for International Development (USAID), German Technical Cooperation Agency (GTZ), United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) ได้มีการพัฒนาแนวคิดและกรอบการทำงาน framework สำหรับการวางแผนและติดตามประเมินผลโครงการเพื่อการพัฒนาต่างๆ ทั่วโลก โดยมีแนวคิดที่สำคัญคือ Management by objective (MBO), Results-based management (RBM) และ Asset-based Approach สำหรับงานวิชาการเพื่อสังคม (Socially engaged Scholarship: SeS) ในระดับโครงการของนักวิชาการไทยนั้น เป็นการผสมผสานทั้งโครงการวิจัยและพัฒนาที่จำเป็นต้องมีการวางกรอบแนวทางการดำเนินโครงการอย่างมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นทางเพื่อสื่อสารกับภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งผู้รับประโยชน์ ผู้ร่วมงาน หน่วยงานสนับสนุน และแหล่งทุน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม รวมถึงปลายทางในทางวิชาการที่จำเป็นต้องสื่อสารสาระสำคัญจากการทำงานทั้ง 7 ข้อตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ฉบับที่ 9

วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการในการพัฒนากรอบการทำงานโครงการสำหรับริเริ่มการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสังคม

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะได้รับ
1. ได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการในการพัฒนากรอบการทำงานโครงการสำหรับริเริ่มการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสังคม
2. ได้ฝึกปฏิบัติการทดลองเครื่องมือจากสถานการณ์ตัวอย่าง
3. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีของการพัฒนาแผนงานโครงการวิจัยเพื่อสังคม

เวลา / สถานที่
ระหว่างวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม – วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถ.ราชปรารภ กรุงเทพฯ


ผู้เข้าร่วมหลักสูตร
อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการของมหาวิทยาลัยที่สนใจทำงานวิชาการเพื่อสังคม จำนวนรับ 40 ท่าน

กำหนดการรับสมัคร
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.knit.or.th
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 7 กรกฎาคม 2560
ปิดรับสมัคร 7 กรกฎาคม 2560
วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียน 14 กรกฎาคม 2560

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมหลักสูตร
จำนวน 6,500.- บาทต่อท่าน (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย ค่าลงทะเบียน พร้อมเอกสารประกอบหลักสูตร 1 ชุด, อาหารกลางวัน 3 มื้อ, อาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการเข้าร่วมหลักสูตร ทั้งนี้ ไม่รวม ค่าที่พัก และค่าเดินทางไป-กลับ ระหว่างภูมิลำเนาของผู้เข้าร่วมหลักสูตรกับสถานที่จัดงาน

กำหนดการ

สถานที่

ria4knit_mapSES

การชำค่าลงทะเบียน

จำนวน 6,500.- บาทต่อท่าน (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย ค่าลงทะเบียน พร้อมเอกสารประกอบหลักสูตร 1 ชุด, อาหารกลางวัน 3 มื้อ, อาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการเข้าร่วมหลักสูตร ทั้งนี้ ไม่รวม ค่าที่พัก และค่าเดินทางไป-กลับ ระหว่างภูมิลำเนาของผู้เข้าร่วมหลักสูตรกับสถานที่จัดงาน
** กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

การชำระค่าลงทะเบียน
เมื่อท่านลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์ “แบบชำระค่าลงทะเบียน” และสรุปข้อมูลการลงทะเบียนของท่าน (หากอีเมลแสดงผลไม่สมบูรณ์ กรุณากด Display images…)
payment_ttl_knit

ให้คลิ๊ก “Print” อีเมลดังกล่าวเพื่อนำเอกสารไปชำระเงิน
print_payment_slip

กรุณาพิมพ์แบบชำระเงินไปยื่นที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด ได้ทุกสาขา
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน สถาบันคลังสมองของชาติ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
กรณีชำระผ่านระบบ ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด สามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้
payment_atm_knit

เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณายืนยันการชำระค่าลงทะเบียนที่ 02-126-7632-34 ต่อ 122 (รัชนี)

 

ติดต่อ

สถาบันคลังสมองของชาติ อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 19
เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
คุณณราพร ธีรกัลยาณพันธุ์ อีเมล์ naraporn@knit.or.th
โทร. 02-126-7632-34 ต่อ 131 โทรสาร 02-126-7635