หน้าหลัก

ugp2561-2

ระหว่างวันที่ 7-9 และ 14-16 พฤษภาคม 2561
ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

หมายเหตุ : ก่อนกรอกออนไลน์
– สถาบันฯ รับสมัครผู้เข้าร่วมหลักสูตร จำนวน 35 ท่าน เท่านั้น กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมหลักสูตรทางเว็บไซต์ www.knit.or.th ในวันที่ 20 เมษายน 2561 ก่อนชำระค่าลงทะเบียน ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
– ค่าลงทะเบียน 30,000 บาท/ท่าน (**ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อบรมถึงภูมิลำเนาของท่าน)
– หากผู้สมัครเข้าอบรมชำระค่าลงทะเบียนแล้วยกเลิกการเข้าอบรมร่วมดังกล่าว สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน แต่ท่านสามารถส่งชื่อผู้เข้าอบรม (ตำแหน่งในสภามหาวิทาลัย) แทนได้

In-house Training กรุณาติดต่อคุณฉันทลักษณ์โดยตรง

เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
University Governance Programme: UGP
จากสถานการณ์ปัญหาธรรมาภิบาลที่เกิดขึ้นในวงการอุดมศึกษาไทยในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในประเด็นๆ สำคัญดังต่อไปนี้ อันได้แก่ การร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในบริหารจัดการ การได้มาซึ่งผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ การสรรหาอธิการบดี และการได้มาขององค์ประกอบของสภา หรือ ปัญหาเกิดจากโครงสร้างของฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัยซึ่งตามกฎหมาย รวมทั้ง ขาดผู้รับผิดชอบหลักในการกำกับธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา สิ่งเหล่านี้คือเครื่องสะท้อนถึงการกำกับดูแลที่ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสภามหาวิทยาลัยและการบริหารมหาวิทยาลัย ย่อมสงผลถึงภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและวงการอุดมศึกษาไทย

นำมาและส่งผลให้มีการใช้มาตรา 44 เข้าระงับปัญหา ซึ่งเป็นทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการสะสางและนำไปสู่กระบวนการที่ถูกทิศถูกทางแก่มหาวิทยาลัยนั้นๆ และเพื่อให้มหาวิทยาลัยดำเนินงานต่อไปได้อย่างถูกต้อง หลักสำคัญของการแก้ไขปัญหาในระยะยาวคือ การสร้างธรรมาภิบาลให้ เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะตอบโจทย์และก่อให้เกิดในการบริหารสถาบันอุดมศึกษาบรรลุไปสู่ผลสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ซึ่งเป็นแผนแม่บทกำกับการพัฒนาอุดมศึกษาของไทย โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 ได้กำหนดว่า “ธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการ (governance and management) เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และอุดมศึกษาในภาพรวม กล่าวคือ หากสถาบันอุดมศึกษามีกลไกการกำหนดทิศทางที่ดีและก้าวหน้า พร้อมการขับเคลื่อนโดยการบริหารคนที่มีประสิทธิภาพแล้ว ภารกิจของมหาวิทยาลัยก็สำเร็จลุล่วงไปได้ บทบาทและความรับผิดชอบขององค์กรสูงสุดในที่นี้คือ “สภามหาวิทยาลัย” มีความสำคัญต่อความเจริญของสถาบัน และผลผลิตที่ดี….”

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฯ ยังได้กำหนดแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการอุดมศึกษา โดยการจัดตั้งองค์กรหรือกลไกพัฒนาผู้กำกับนโยบาย และผู้บริหาร ในลักษณะเดียวกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) เพื่อทำหน้าที่พัฒนาผู้บริหารตั้งแต่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปจนถึงผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย โดยดำเนินการจัดฝึกอบรม ให้ความรู้ จัดเยี่ยมชม สร้างเครือข่ายเวทีแลกเปลี่ยนความคิด และสนับสนุนการสร้างองค์กร และนวัตกรรมการบริหารนโยบายและการจัดการ

“สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย” ได้จัดตั้งขึ้นภายใต้สถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นองค์กรพัฒนาธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแนวทางที่กำหนดไว้ในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สถาบันฯ จึงได้จัดหลักสูตร “ธรรมา ภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา” (University Governance Program : UGP) สำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการทำหน้าที่การกำกับดูแลมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างกัน

โดยมีวัตถุประสงค์

1) เพื่อเข้าใจวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย และสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและหลักการป้องกันเพื่อไม่ให้กรรมการสภาฯ ต้องรับผิดทางกฎหมาย

3) เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับบทบาทของสภามหาวิทยาลัยในการกำกับดูแลการบริหารเงินและทรัพย์สิน การเปิดหลักสูตร การบริหารงานบุคคล และการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนผลักดันความคิดเหล่านั้นให้บังเกิดผล

4) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยในการออกกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ (คำสั่งทางปกครอง)

5) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในศาลปกครอง

6) เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศ

ผู้รับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย

ผู้เข้าร่วมหลักสูตร

จำนวนรวม 30 ท่าน โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย

2. เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

3. เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

4. เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย (กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่า กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ หัวหน้าส่วนงานหรือเทียบเท่า)

5. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย (อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี หรือตำแหน่งอื่นๆ ที่เทียบเท่า)

6. เป็นประธานสภาคณาจารย์

7. เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย

วิทยากร

วิทยากรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่มีความรู้ และความเข้าใจในบริบทอุดมศึกษาเป็นอย่างดียิ่ง

ระยะเวลา สถานที่การศึกษาอบรม และเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา

การเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ ใช้เวลาทั้งสิ้น 36 ชม.
ซึ่งในการเข้าร่วมในหลักสูตรนี้ ผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะต้องร่วมหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของระยะเวลาหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

มีการปรับเนื้อหาเพื่อให้กระชับและมีการนำแนวทางการตรวจสอบการบริหารมหาวิทยาลัยใน 5 มิติ ตามการประชุม OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) ซึ่งเป็นการยึดกรอบการพิจารณาจากหลักการธรรมาภิบาล (Good Governance) และอัตตาภิบาล (Self Governance) ได้แก่ มิติความรู้ พันธกิจและเป้าหมาย (Mission and Goals) มิติด้านการจัดการ (Management) มิติด้านความเป็นอิสระ (Autonomy) มิติด้านความรับผิดชอบ (Accountability) มิติการมีส่วนร่วม (Participation)

สถาบันคลังสมองของชาติ เล็งเห็นประโยชน์และความสำคัญดังกล่าว จึงนำรูปแบบดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ และมีรายละเอียดดังนี้

 • Overview
  • ภาพใหญ่ของอุดมศึกษาไทย การปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ ในหัวข้อ “บทบาทของสภามหาวิทยาลัยในฐานะสภาผู้กำกับ (Governing Board) ที่พิทักษ์ธรรมาภิบาล (Good Governance)”
  • บริบท พันธกิจ และเป้าหมาย (context, Mission, and Goals)
  • ทิศทางบริหารมหาวิทยาลัย (Management Orientation) (การบริหารงานบุคคล/ การจัดการด้านการเงินและทรัพย์สิน/ การบริหารความเสี่ยง/ มหาวิทยาลัยกับคดีพิพาทในศาลปกครอง )
  • ความเป็นอิสระ (Autonomy) (การกำหนดเป้าหมาย นโยบาย และแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย/ คุณภาพวิชาการ
 • How to?
  • ความรับผิดชอบ (Accountability) (กฎหมายและวิธีปฏิบัติที่ควรทราบ/ ผลประโยชน์ทับซ้อน)
  • การมีส่วนร่วม (Participation) (ระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดกลยุทธ์ โดยใช้กรณีศึกษาในการนำกระบวนการเชิงปฏิบัติการ)
 • Practice
  • กรณีศึกษา Best & Bad Case อาจผนวกในเรื่องการสรรหาอธิการบดีและคณบดี
  • Do & Don’t
 • Monitoring การติดตามและประเมินผล ผู้เข้าร่วมหลักสูตรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี (Out Come)

 

กำหนดการ

การชำระค่าลงทะเบียน

การชำระค่าลงทะเบียน
เมื่อท่านลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์ “แบบชำระค่าลงทะเบียน” และสรุปข้อมูลการลงทะเบียนของท่าน (หากอีเมลแสดงผลไม่สมบูรณ์ กรุณากด Display images…)
payment_ttl_knit

ให้คลิ๊ก “Print” อีเมลดังกล่าว หรือปริ้นไฟล์ PDF ตามไฟล์ที่แนบไปในอีเมล เพื่อนำเอกสารไปชำระเงิน
print_payment_slip

กรุณาพิมพ์แบบชำระเงินไปยื่นที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด ได้ทุกสาขา
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน สถาบันคลังสมองของชาติ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
กรณีชำระผ่านระบบ ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด สามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้
payment_atm_knit

เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณายืนยันการชำระค่าลงทะเบียนที่ 02-126-7632-34 ต่อ 122 (รัชนี)

 

แจ้งชื่อผู้เข้าอบรม

 ID (4ตัวหลัง)- ชื่อ นามสกุล สถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงาน
1095คุณบวรศิลป์เชาวน์ชื่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1174คุณวุฒิชัยธนาพงศธรมหาวิทยาลัยนครพนม
1093คุณพัชรีย์เลิศฤทธิ์มหาวิทยาลัยมหิดล
1109คุณอดิศรเนาวนนท์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1385คุณเดือนคำดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1087คุณวรรณะบรรจงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
1091คุณฉวีวรรณโพธิ์ศรีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
1416คุณอ้อทิพย์ราษฎร์นิยมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
1421คุณอรุษาเชาวนลิขิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
1143คุณจรรยาพุคยาภรณ์มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
1404คุณคุณัตว์พิธพรชัยกุลมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
1085คุณวีรยุทธบุญพราหมณ์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก
1086คุณสมพลณ สงขลามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก
1097คุณชวลิตนิ่มละออมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1142คุณอำนาจเอี่ยมสำอางค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1191คุณกฤชกนกสุทัศน์ ณ อยุธยามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
1092คุณพัชราภรณ์จันทร์ฉายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
1254คุณชลอหนูอินทร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
1192คุณสาโรชรุจิรวรรธน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1447คุณผศ.ดร.รวมพรคงกำเนิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1114คุณประภากรสมิติมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
1438คุณปิยวรรณสิริประเสริฐศิลป์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1402คุณดาเรศชูศรีวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
 ID (4ตัวหลัง)- ชื่อ นามสกุล สถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงาน

ภาพกิจกรรม

หากท่านไม่สามารถเข้าดูภาพกิจกรรมได้
กรุณา ADD FRIEND UGIKNIT ได้ที่ : https://www.facebook.com/ugiknit

ติดต่อ

สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ภายใต้สถาบันคลังสมองของชาติ
โทรศัพท์ : 02-126-7632-34 ต่อ 101 คุณฉันทลักษณ์ /108 คุณจริยา
โทรศัพท์ : 02-126-7632 ถึง 34 (สำนักงาน)
โทรสาร : 02-126-7635 (อัตโนมัติ)
Email : carjhan1411@gmail.com