หน้าหลัก

r3i-2

หลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่
R+3I (Ideate, Innovate, Impact) Executive Program รุ่นที่ 2
18-20 มิถุนายน 2561
โรงแรมโนโวเทล

หมายเหตุ : ก่อนกรอกออนไลน์
– สถาบันฯ รับสมัครผู้เข้าร่วมหลักสูตร จำนวน 35 ท่านเท่านั้น โดยพิจารณาจากลำดับการสมัครและชำระค่าลงทะเบียน
– สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน หากผู้สมัครต้องการ ยกเลิก การเข้าร่วมหลักสูตร แต่สามารถส่งผู้แทนได้

ค่าลงทะเบียน 16,500 บาท : ครอบคลุม
1. การเข้าฟังบรรยาย และปฎิบัติการตลอด 3 วัน
2. ค่าเอกสารประกอบการอบรม 1 ชุด
3. ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ตลอดระยะเวลาการอบรม 3 วัน
(ทั้งนี้ ไม่รวม ค่าเดินทางและค่าที่พัก ขอผู้เข้าร่วมการอบรม)

เกี่ยวกับหลักสูตรกำหนดการวิทยากร

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโนโวเทล

การชำระค่าลงทะเบียน

การชำระค่าลงทะเบียน
เมื่อท่านลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์ “แบบชำระค่าลงทะเบียน” และสรุปข้อมูลการลงทะเบียนของท่าน (หากอีเมลแสดงผลไม่สมบูรณ์ กรุณากด Display images…)
payment_ttl_knit

ให้คลิ๊ก “Print” อีเมลดังกล่าว หรือปริ้นไฟล์ PDF ตามไฟล์ที่แนบไปในอีเมล เพื่อนำเอกสารไปชำระเงิน
print_payment_slip

กรุณาพิมพ์แบบชำระเงินไปยื่นที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด ได้ทุกสาขา
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน สถาบันคลังสมองของชาติ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
กรณีชำระผ่านระบบ ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด สามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้
payment_atm_knit

เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณายืนยันการชำระค่าลงทะเบียนที่ 02-126-7632-34 ต่อ 122 (รัชนี)

 

ติดต่อ

สถาบันคลังสมองของชาติ
328 อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 19 ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
นางสาวพัชยา มาสมบูรณ์ โทรศัพท์ 02-127-7632-34 ต่อ 110
โทรสาร 02-126-7635
อีเมล patchaya@knit.or.th