หน้าหลัก

cdp4tl

วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561
ณ ห้องคริสตัล ชั้น 3 โรงแรมเช็นจูรี่พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ

สามารถ Download เอกสารได้ที่นี่
1. รายละเอียดการสัมมนาฯ T&L
2. กำหนดการ T&L
3. CV Assoc.Prof.Mark Pegrum
4. แผนที่ โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค

หมายเหตุ :
1. สถาบันฯ รับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จำนวน 80-100 ท่าน เท่านั้น
โดยพิจารณาจากลำดับการสมัครและการชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561
2. ค่าลงทะเบียน 2,000 บาทต่อท่าน
3.ผู้สมัครต้องนำ computer Notebook /lab Top/Smartphone มาเองเพื่อใช้ใน การสร้างเครื่องมือทดลองออกแบบ และพัฒนาการเรียนการสอนในแบบ Flipped classroom, Mobile learning, E-learning และอื่นๆ
4.ผู้สมัครต้องมี Gmail และ Facebook สำหรับใช้ในระหว่างการสัมมนา
5.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้เป็นการบรรยายภาคภาษาอังกฤษตลอดการสัมมนา โดยไม่มีล่ามแปลภาษา
6. หากผู้สมัคร ยกเลิก การเข้าร่วมสัมมนาฯ สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน แต่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมได้

เกี่ยวกับหลักสูตร

cdp4tl

วิทยากร

cdp4tl
cdp4tl

กำหนดการ

cdp4tl

ขั้นตอนชำระเงิน

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท ต่อ 1 ท่าน

ชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561

การชำระค่าลงทะเบียน
เมื่อท่านลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์ “แบบชำระค่าลงทะเบียน” และสรุปข้อมูลการลงทะเบียนของท่าน (หากอีเมลแสดงผลไม่สมบูรณ์ กรุณากด Display images…)
payment_ttl_knit

ให้คลิ๊ก “Print” อีเมลดังกล่าวเพื่อนำเอกสารไปชำระเงิน
print_payment_slip

กรุณาพิมพ์แบบชำระเงินไปยื่นที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด ได้ทุกสาขา
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน สถาบันคลังสมองของชาติ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
กรณีชำระผ่านระบบ ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด สามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้
payment_atm_knit

เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณายืนยันการชำระค่าลงทะเบียนที่ 02-126-7632-34 ต่อ 122 (รัชนี), 123 (สมเกียรติ)

 

แผนที่

cdp4tl

ติดต่อ

คุณสมเกียรติ กิตติเมธาวีนันท์ โทรศัพท์ 02 – 126-7632-34 ต่อ 123 อีเมล์ somkiat@knit.or.th
คุณสุกัญญา เศษขุนทด โทรศัพท์ 02 – 126-7632-34 ต่อ 103 อีเมล์ sukanya@knit.or.th
โทรสาร 02 – 126-7635