หน้าหลัก

law6_knit

หลักสูตร “กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย” รุ่นที่ 6
วันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561
โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : ก่อนกรอกออนไลน์
– สถาบันฯ รับสมัครผู้เข้าร่วมหลักสูตร จำนวน 30 ท่าน เท่านั้น โดยพิจารณาจากลำดับการสมัครและการชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2561
– ค่าลงทะเบียน 21,000 บาท/ท่าน (ไม่รวมที่พัก)
– หากผู้สมัคร ยกเลิก การเข้าร่วมหลักสูตร สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน แต่จะทำการเลื่อนการเข้าร่วมหลักสูตรไปในรุ่นถัดไป

In-house Training กรุณาติดต่อคุณฉันทลักษณ์โดยตรง

เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตร “กฎหมายมหาชนกับ การบริหารงานมหาวิทยาลัย”

ปัจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยจำนวนมาก เช่น กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยการบริหารส่วนงานในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง เป็นต้น ตลอดจนมีการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับอุดมศึกษาที่สำคัญอีก 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างกฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา และร่างกฎหมายการอุดมศึกษาซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้บริหารและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาทุกคน นอกจากนี้แล้ว ยังมีกฎหมายปกครองอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง กฎหมายว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง เป็นต้น กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย จากทั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการ สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำเป็นต้องยึดกฎหมายเหล่านี้เป็นหลักเพื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง อันจะนำไปสู่การดำเนินงานการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ตลอดจนลดความขัดแย้ง และลดข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจจะเกิดขึ้นได้

“สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย” ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้ สถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย ได้จัดหลักสูตร “กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย” ขึ้น สำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งลดความเสี่ยงของการดำเนินงาน และการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจขัดกับกฎหมายตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และความเข้าใจที่ดีระหว่างกัน

โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยควรทราบ เพื่อการดำเนินงานการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติต่างๆ ภายใต้กฎหมาย

3. เพื่อมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดทางกฎหมาย

4. เพื่อมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้ประโยชน์เป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการดำเนินงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์ต่อบุคลากร นิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาหลักสูตร

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในฐานะหน่วยงานในภาคมหาชน

2. ความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายมหาชนที่ส่งผลกระทบต่องานบริหารมหาวิทยาลัย

3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย

4. ระบบงบประมาณ การเงิน และการตรวจสอบประเมินผลมหาวิทยาลัย

รูปแบบ การบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์

กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ศูนย์หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า หัวหน้าภาควิชา จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนบุคลากรจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา

หัวข้อและวิทยากร

1. มหาวิทยาลัยในฐานะหน่วยงานในภาคมหาชน

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์

ประเด็นหลัก

 • แนวคิดในการเกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยในระบบราชการ
 • พัฒนาการของมหาวิทยาลัยในกำกับ
 • ลักษณะเฉพาะและความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัยที่แตกต่างจากหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
 • ระบบบริหารจัดการพิเศษและสิทธิพิเศษของมหาวิทยาลัยในฐานะองค์กรในภาคมหาชน

2. ความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายมหาชนที่ส่งผลกระทบต่องานบริหารมหาวิทยาลัย

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์

ประเด็นหลัก

 • กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและการบริหารงานมหาวิทยาลัย
 • กฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการกับความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย
 • กฎหมายความรับผิดทางละเมิดกับความรับผิดของบุคลากรมหาวิทยาลัย
 • กฎหมายว่าด้วยการพิจารณาอนุญาตของทางราชการกับมหาวิทยาลัย
 • แนวคิดว่าด้วยองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจกับมหาวิทยาลัย

3. ระบบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยกับประเด็นปัญหาทางกฎหมาย

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล

ประเด็นหลัก

 • ความแตกต่างระหว่างข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย
 • ความแตกต่างระหว่างระบบทางบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชการกับมหาวิทยาลัยในกำกับ
 • หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่งของบุคลากรมหาวิทยาลัยที่กำหนดโดยองค์กรกลางบริหารงานบุคคล
 • ปัญหาทางกฎหมายที่เกิดขึ้นในระบบบริหารบุคคลมหาวิทยาลัย
 • ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการสรรหา การแต่งตั้งอธิการบดี และกรรมการสภามหาวิทยาลัยในระบบอุดมศึกษาในปัจจุบัน

4. ระบบงบประมาณ การเงิน และการตรวจสอบประเมินผลมหาวิทยาลัย

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

ประเด็นหลัก

 • เกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาในฐานะกรอบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
 • ระบบการจัดทำและพิจารณางบประมาณของมหาวิทยาลัยไทย
 • ระบบการประเมินมาตรฐานและประเมินผลที่เกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา
 • ปัญหาในทางปฏิบัติ เกี่ยวกับระบบงบประมาณ การเงิน และการประเมินมาตรฐานมหาวิทยาลัย

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยควรทราบ เพื่อการการดำเนินงานการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

2. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และประเด็นที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติต่างๆ ภายใต้กฎหมาย

3. มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดทางกฎหมาย

4. มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้ประโยชน์เป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการดำเนินงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์ต่อบุคลากร นิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ค่าลงทะเบียน

21,000 บาท/ท่าน (ไม่รวมที่พัก)

ระยะเวลา

การอบรมหลักสูตร ใช้เวลา 3 วัน

กำหนดการ

agenda-law6

การชำค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน 21,000 บาท ต่อ 1 ท่าน ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้
1. เอกสาร และหนังสือประกอบการอบรมและกระเป๋า UGI 1 ชุด
2. อาหารว่าง (10.00-10.15 น.) และ อาหารว่าง (15.00-15.15 น.)
3. ค่าอาหารกลางวัน 3 วัน
** ทั้งนี้ ค่าลงทะเบียนไม่รวม ค่าที่พักและค่าเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อบรมถึงภูมิลำเนาของท่าน

การชำระค่าลงทะเบียน
เมื่อท่านลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์ “แบบชำระค่าลงทะเบียน” และสรุปข้อมูลการลงทะเบียนของท่าน (หากอีเมลแสดงผลไม่สมบูรณ์ กรุณากด Display images…)
payment_ttl_knit

ให้คลิ๊ก “Print” อีเมลดังกล่าว หรือปริ้นไฟล์ PDF ตามไฟล์ที่แนบไปในอีเมล เพื่อนำเอกสารไปชำระเงิน
print_payment_slip

กรุณาพิมพ์แบบชำระเงินไปยื่นที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด ได้ทุกสาขา
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน สถาบันคลังสมองของชาติ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
กรณีชำระผ่านระบบ ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด สามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้
payment_atm_knit

เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณายืนยันการชำระค่าลงทะเบียนที่ 02-126-7632-34 ต่อ 122 (รัชนี)

 

ติดต่อ

ติดต่อ สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ภายใต้สถาบันคลังสมองของชาติ

โทรศัพท์ : 02-126-7632 ต่อ 101, 108 (สำนักงาน)

โทรสาร : 02-126-7635 (อัตโนมัติ)

E-mail : carjhan1411@gmail.com

1. คุณฉันทลักษณ์ อาจหาญ โทร 02-126-7632-34 ต่อ 101 อีเมล์ carjhan1411@gmail.com
2. คุณจริยา สระทองพิมพ์ โทร 02-126-7632-34 ต่อ 108 อีเมล์ jariya@knit.or.th