ด้วย Social Value Thailand ริเริ่มขึ้นจาก Social Value International ซึ่งเป็นเครือข่ายขององค์กรชั้นนำทั่วโลกในการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาบุคคลากรด้านการประเมินผลตอบแทนทางสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากรอบมาตรฐานดัชนีชี้วัดทางสังคม (ESG Index) และส่งเสริมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ SROI Practitioner ขึ้นในประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนบูรณาการกำหนดเกณฑ์การประเมินพิจารณา เพื่อนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการทางสังคม ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม สะท้อนมุมมองของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันจะจัดเวทีเสวนา Social Value Forum เพื่อแลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อขยายผลสัมฤทธิ์ทางสังคมอย่างต่อเนื่อง

ในปีนี้ Social Value Thailand ร่วมกับ เครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (Engagement Thailand) และสถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมเป็นภาคีจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “ปรับทิศทางกลยุทธ์ภาคการศึกษาไทย สร้างคุณค่าร่วมองค์กร สะท้อนการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” (Higher Education’s Roles and Impacts towards Social Outcomes) ในวันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) เพื่อสร้างความตระหนักและเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ คณาจารย์ ตลอดจนผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ สถาบันฯ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติเข้าร่วมงานเสวนาตามรายละเอียดกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ ตลอดจนใคร่ขอพิจารณาการประชาสัมพันธ์เรียนเชิญบุคคลากร คณาจารย์ ผู้บริหารในองค์กรของท่านและเครือข่ายเข้าร่วมงานเสวนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามรายละเอียดการลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่แนบมาพร้อมนี้ ทางสถาบันฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจักได้รับประโยชน์สูงสุดในการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณท่านมา ณ ที่นี้

*** ลงทะเบียน ด่วนจำนวนจำกัด ***  
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการลงทะเบียนเข้าร่วมงานของท่าน
สถานที่: ห้องประชุม ศ.ดร.ประสาท หลักศิลา ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
SOCIAL VALUE THAILAND | SOCIAL VALUE INTERNATIONAL

Driving High Social Value Organization

กำหนดการ