หน้าหลัก

Circular Economy

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
และความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานในประเทศเนเธอร์แลนด์ ครั้งที่ 1

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังนี้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาความรู้ แนวคิด กระบวนการ แนวปฏิบัติที่ดี นวัตกรรม รูปแบบการทำงานเชิงบูรณาการของหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา รวมทั้ง การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนในบริบทที่เกี่ยวกับ Circular economy : Green building / Design / Environment etc. (CE Knowledge Sharing & Experiencing)
  2. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของประเทศไทยกับหน่วยงานของประเทศเนเธอร์แลนด์ในด้านการพัฒนาเมืองยั่งยืน การศึกษา และอื่นๆ เพื่อการพัฒนาระบบ Circular economy และการพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมายอื่นๆ (Collaborating)
  3. เพื่อนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาพัฒนา-ทดลองกับพื้นที่จริง ผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Action Learning)
  4. เพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ SDGs และการขับเคลื่อน Circular economy ในพื้นที่ต่างๆ ต่อไป (Networking & Mobilizing)

วันเวลาสถานที่ : ระหว่างวันที่ 23-30 มิถุนายน 2562

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุดมศึกษา ภาคเอกชน และอื่นๆ จำนวน 20-25 ท่าน

อัตราค่าลงทะเบียน (บาท/คน)

  การเดินทาง/ที่พัก สมัครและชำระค่าลงทะเบียน
ภายใน 17 พฤษภาคม 2562 18-27 พฤษภาคม 2562
1 พักคู่ ชั้นประหยัด 164,900 184,900
2 พักเดี่ยว ชั้นประหยัด 184,900 204,900
3 พักเดี่ยว ชั้นธุรกิจ 264,900 284,900

ค่าลงทะเบียนครอบคลุม :   1) ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 2) ค่าประกันการเดินทาง 3) ค่าลงทะเบียนการประชุมเชิงปฏิบัติการ 4) ค่าที่พัก 6 คืน 5) ค่าอาหาร (17 มื้อ ไม่รวมอาหารเย็นวันที่ 25 มิ.ย. 2562) 6) ค่าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ 7) ค่ารถรับ-ส่งภายในประเทศเนเธอร์แลนด์ 8) ค่าทำวีซ่า

เงื่อนไข :
1) สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ กรณีมีผู้สมัครมากกว่า 25 ท่าน ทางสถาบันฯ จะแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไปยังหน่วยงานท่านภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
2) สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกโครงการฯ หากมีจำนวนผู้สมัครไม่ถึง 15 ท่าน
3) หากผู้สมัครฯ ยกเลิกการเข้าร่วมโครงการฯ สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนค่าลงทะเบียน แต่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมได้
หมายเหตุ : กรุณาลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอเรียกเก็บค่าลงทะเบียนเพิ่มเติมอีกท่านละ 20,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 18-27 พฤษภาคม 2562 อันเนื่องจากราคาบัตรโดยสารเครื่องบินและค่าที่พักที่เพิ่มขึ้น

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันคลังสมองของชาติ โทรศัพท์ 02 126 7632-34
1) ข้อมูลโครงการ : นางวิสุทธินี แสงประดับ (wisuttinee@gmail.com, 02-126-7632-34 ต่อ 115)
2) การลงทะเบียน : นายสมเกียรติ กิตติเมธาวีนันท์ (somkiat@knit.or.th, 02-126-7632-34 ต่อ 123)
3) การชำระค่าลงทะเบียน : นางสาวรัชนี บุญพา (ratchanee@knit.or.th, 02-126-7632-34 ต่อ 122)

เลื่อนระยะเวลาเดินทาง ระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2562

เกี่ยวกับโครงการ


กำหนดการ
Masterclass คืออะไร

Metabolic_MasterclassBrochure_120419

ขั้นตอนชำระเงิน

การชำระค่าลงทะเบียน
เมื่อท่านลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์ “แบบชำระค่าลงทะเบียน” และสรุปข้อมูลการลงทะเบียนของท่าน (หากอีเมลแสดงผลไม่สมบูรณ์ กรุณากด Display images…)
payment_ttl_knit

ให้คลิ๊ก “Print” อีเมลดังกล่าวเพื่อนำเอกสารไปชำระเงิน
print_payment_slip

กรุณาพิมพ์แบบชำระเงินไปยื่นที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด ได้ทุกสาขา
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน สถาบันคลังสมองของชาติ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
กรณีชำระผ่านระบบ ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด สามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้
payment_atm_knit

เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณายืนยันการชำระค่าลงทะเบียนที่ 02-126-7632-34 ต่อ 122 (รัชนี), 123 (สมเกียรติ)

 

ติดต่อ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

1) ข้อมูลโครงการ : นางวิสุทธินี แสงประดับ (wisuttinee@gmail.com, 02-126-7632-34 ต่อ 115)
2) การลงทะเบียน : นายสมเกียรติ กิตติเมธาวีนันท์ (somkiat@knit.or.th, 02-126-7632-34 ต่อ 123)
3) การชำระค่าลงทะเบียน : นางสาวรัชนี บุญพา (ratchanee@knit.or.th, 02-126-7632-34 ต่อ 122)