ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

ข่าวสาร

กิจกรรมสถาบันคลังสมองของชาติ 2558

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

สถาบันคลังสมองของชาติมีความยินดีนำเสนอโครงการศึกษาดูงาน และหลักสูตรต่างๆสำหรับปี 2558 นี้ เพื่อสนับสนุนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากรในมหาวิทยาลัย ตลอดจนนิสิตนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ในระบบอุดมศึกษาไทยให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามประเด็นใหม่ๆRead more

 

นโยบายการเกษตร

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

จากสถานการณ์แรงกดันทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งมีผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจการผลิตและการค้าของสินค้าเกษตรไทย อันได้แก่ การก้าวเข้าสู่นโยบายการค้าเสรีตามข้อตกลงขององค์การการค้าโลกและรวมถึงประชาคมการค้าต่างๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก ปัจจัยภายในของประเทศนั้นส่วนหนึ่งประเด็นปัญหามาจากการใช้นโยบายประชานิยมของภาครัฐ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างต่อสังคม ดังนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งสร้างฐานองค์ความรู้เชิงนโยบายเกษตรและแนวทางในการจัดการ เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงผลกระทบและสามารถนำข้อความรู้ไปใช้ให้เกิดกระบวนการปรับตัวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  การจัดทำสำนักประสานงาน “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย” จึงเป็นการสร้างฐานข้อความรู้เรื่องเศรษฐกิจการเกษตรและพัฒนาชุดฐานความรู้เชิงนโยบายการเกษตร พร้อมกับขยายฐานข้อความรู้จากโครงการวิจัยภายใต้ความดูแลให้ไปสู่เวทีสาธารณะและสังคม ทั้งในรูปของการจัดสร้างเอกสารทางวิชาการRead more

 

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

ผู้สนใจสามารถดาว์นโหลดรายละเอียดและแบบฟอร์มได้ที่นี่  สามารถจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใน วันที่ 31 มกราคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์Read more