ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

เอกสารประกอบการประชุม

สรุปประเด็นงานเสวนา “เรียนรู้อย่างเข้าใจ มาตรา 157 กับการบริหารงานมหาวิทยาลัย”

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

สรุปประเด็นงานเสวนา  “เรียนรู้อย่างเข้าใจ มาตรา 157 กับการบริหารงานมหาวิทยาลัย” วันที่ 28 กันยายน 2564   เวลาRead more

 

การสัมมนาวิชาการและการประชุมระดมสมอง SDGs 24-25 กรกฎาคม 2561

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

ก้าวสู่ความยั่งยืน (Moving toward Sustainability) คุณลดาวัลย์ คำภา กรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติRead more

 

โปสเตอร์ งานสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 4 พลิกโฉมอุดมศึกษา เพื่อสร้างคนยุคใหม่

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าแรก รายละเอียดโครงการ ลงทะเบียน ขั้นตอนการลงทะเบียน ติดต่อสอบถาม รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดาวน์โหลดเอกสาร   การพลิกโฉมการศึกษาRead more

 

The Rise of Digital & Mobile Learning

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

The Rise of Digital and Mobile Learning by Assoc.Read more

 
Image Not Available

สรุปเนื้อหาการบรรยายหลักสูตร GenZ รุ่น 1 ส่วนที่ 2

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

  สรุปเนื้อหาการบรรยาย หลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา Generation Z รุ่นที่ 1 ส่วนที่ 2Read more

 

เอกสารประกอบหลักสูตร GenZ รุ่นที่ 2 ส่วนที่ 1 (เพิ่มเติม)

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

  1. ไตรยางค์การศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินการเรียนรู้ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลRead more

 
Image Not Available

การติดต่อประสานงานในหลักสูตร สัมมนาต่างๆ

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

1. หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา (UGP) และ หลักสูตรธรรมภิบาลเพื่อการบริหารคณะ (FGP) ผู้ประสาน  คุณฉันทลักษณ์ อาจหาญRead more

 
Image Not Available

เอกสารประกอบการสัมมนา SeP

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา การเรียนการสอนที่ผูกพันกับสังคม โดย Click ที่ชื่อวิทยากร 1. เปิดประเด็น “การเรียนการสอนที่ผูกพันกับสังคม” ศ.นพ.วิจารณ์Read more