ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

รายงานวิจัย

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการแก้ปัญหา และอุปสรรคต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ที่เกิดจากการใช้ มาตรา 157

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการแก้ปัญหา และอุปสรรคต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ที่เกิดจากการใช้ มาตรา 157

 

รายงานวิจัย (ฉบับย่อ) การพัฒนามาตรวัดประเมินสถานะความเป็นอิสระ/คล่องตัว ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในบริบทการอุดมศึกษาไทย

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

รายงานวิจัย (ฉบับย่อ) การพัฒนามาตรวัดประเมินสถานะความเป็นอิสระ/คล่องตัว ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในบริบทการอุดมศึกษาไทย

 

รายงานวิจัยฉบับย่อ โครงสร้างห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยางพาราไทย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางที่สร้างมูลค่าเพิ่มโดยเน้นนวัตกรรม

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและ โครงสร้างห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยางพาราไทย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางที่สร้างมูลค่าเพิ่มโดยเน้นนวัตกรรม

 

การศึกษานโยบายที่เหมาะสมในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหาภาคและ เสถียรภาพราคายางพาราอย่างยั่งยืน

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

การศึกษานโยบายที่เหมาะสมในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหาภาคและ เสถียรภาพราคายางพาราอย่างยั่งยืน

 

โครงการการศึกษาแนวทางการคำนวนต้นทุน การผลิตยางพาราของไทยที่เหมาะสม

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

โครงการการศึกษาแนวทางการคำนวนต้นทุน การผลิตยางพาราของไทยที่เหมาะสม

 

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเกิดแนวทาง การจัดสมดุลกรณีพิพาทของมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเกิดแนวทาง การจัดสมดุลกรณีพิพาทของมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน

 

โครงการ การพัฒนาระบบกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาโดยใช้ตัวชี้วัดเชิงประจักษ์

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

โครงการ การพัฒนาระบบกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาโดยใช้ตัวชี้วัดเชิงประจักษ์

 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาปฏิญญาการปฏิบัติหน้าที่ ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยของไทย

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาปฏิญญาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยของไทย

 

คู่มือว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบจรรยาบรรณของ กรรมการสภามหาวิทยาลัยของไทย

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

คู่มือว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบจรรยาบรรณของ กรรมการสภามหาวิทยาลัยของไทย

 

โครงการประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์คดีพิพาทในศาลปกครองของมหาวิทยาลัย

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์คดีพิพาท ในศาลปกครองของมหาวิทยาลัย

 

งานวิจัย เรื่อง “การศึกษาระบบการได้มาและการประเมินผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ”

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

งานวิจัย เรื่อง “การศึกษาระบบการได้มาและการประเมินผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ” โดย รศ.ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วัทย์