ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

รายงานวิจัย

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเกิดแนวทาง การจัดสมดุลกรณีพิพาทของมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเกิดแนวทาง การจัดสมดุลกรณีพิพาทของมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน

 

โครงการ การพัฒนาระบบกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาโดยใช้ตัวชี้วัดเชิงประจักษ์

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

โครงการ การพัฒนาระบบกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาโดยใช้ตัวชี้วัดเชิงประจักษ์

 

รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาปฏิญญาการปฏิบัติหน้าที่ ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยของไทย

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาปฏิญญาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยของไทย

 

คู่มือว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบจรรยาบรรณของ กรรมการสภามหาวิทยาลัยของไทย

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

คู่มือว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบจรรยาบรรณของ กรรมการสภามหาวิทยาลัยของไทย

 

โครงการประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์คดีพิพาทในศาลปกครองของมหาวิทยาลัย

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์คดีพิพาท ในศาลปกครองของมหาวิทยาลัย

 

งานวิจัย เรื่อง “การศึกษาระบบการได้มาและการประเมินผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ”

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

งานวิจัย เรื่อง “การศึกษาระบบการได้มาและการประเมินผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ” โดย รศ.ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วัทย์