ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

วีดีโอ

เ​วทีเสวนาที่2 : การส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง​ หัวข้อแรก​ การเสวนาเวที​ 2​

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

เ​วทีเสวนาที่2 : การส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง​ หัวข้อแรก​ การเสวนาเวที​ 2​ http://www.knit.or.th/video/SDGsStage2-KaoPorD.mp4

 

Pride of Thonburi – Community Living Labs (SEP for SDGs)

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

Pride of Thonburi – Community Living Labs (SEP forRead more

 

หน่วยงานทางปกครอง โดย ดร.ฤทัย หงส์สิริ

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน่วยงานทางปกครอง โดย ดร.ฤทัย หงส์สิริ http://www.knit.or.th/video/clip_20210407-5.mp4

 

ศาลปกครอง โดย ดร.ฤทัย หงส์สิริ

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

ศาลปกครอง โดย ดร.ฤทัย หงส์สิริ http://www.knit.or.th/video/clip_20210407-3.mp4

 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคดีปกครอง โดย ดร.ฤทัย หงส์สิริ

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคดีปกครอง โดย ดร.ฤทัย หงส์สิริ http://www.knit.or.th/video/clip_20210407-4.mp4

 

ระบบศาลไทย โดย ดร.ฤทัย หงส์สิริ

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

ระบบศาลไทย โดย ดร.ฤทัย หงส์สิริ http://www.knit.or.th/video/clip_20210407-2.mp4

 

ความรับผิดทางกฎหมาย โดย ดร.ฤทัย หงส์สิริ

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

ความรับผิดทางกฎหมาย โดย ดร.ฤทัย หงส์สิริ http://www.knit.or.th/video/clip_20210407-1.mp4

 

การควบคุมและกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษา

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

การควบคุมและกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษา โดย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน http://www.knit.or.th/video/clip_20210203-3.mp4

 

การปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยตาม พ.ร.บ.การอุดมศึกษา 2562

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

การปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยตาม พ.ร.บ.การอุดมศึกษา 2562 โดย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน http://www.knit.or.th/video/clip_20210203-2.mp4

 

บทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยกับงานทรัพยากรบุคคล

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

บทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยกับงานทรัพยากรบุคคล โดย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน http://www.knit.or.th/video/clip_20210203-1.mp4

 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง โดย คุณสมภพ อมาตยกุล http://www.knit.or.th/video/clip_20210126_5.mp4

 

โครงสร้างการกำกับบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

โครงสร้างการกำกับบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดย คุณสมภพ อมาตยกุล http://www.knit.or.th/video/clip_20210126_4.mp4

 

กรอบบริหารความเสี่ยง โดย คุณสมภพ อมาตยกุล

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

กรอบบริหารความเสี่ยง โดย คุณสมภพ อมาตยกุล http://www.knit.or.th/video/clip_20210126_3.mp4

 

แนวทางระบุความเสี่ยง (Risks Identifications)

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

แนวทางระบุความเสี่ยง (Risks Identifications) โดย คุณสมภพ อมาตยกุล http://www.knit.or.th/video/clip_20210126_2.mp4

 

กรณีศึกษา : ความเสี่ยงในการรับนักศึกษาต่างประเทศ

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

กรณีศึกษา : ความเสี่ยงในการรับนักศึกษาต่างประเทศ โดย คุณสมภพ อมาตยกุล http://www.knit.or.th/video/clip_20210126_1.mp4

 

สภามหาวิทยาลัยกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล โดย ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

http://www.knit.or.th/video/clip_20210112_3.mp4

 

บทบาทและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย โดย ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

http://www.knit.or.th/video/clip_20210112_2.mp4

 

พายุแห่งการเปลี่ยนแปลงกับการจัดการทรัพยากรบุคคลในมหาวิทยาลัย โดย ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

http://www.knit.or.th/video/clip_20210112_1.mp4

 

การประชุมสภาเป็นหัวใจของการทำงานของสภามหาวิทยาลัย ทำอย่างไรให้การประชุมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

http://www.knit.or.th/video/clip_20201006_7.mp4

 

การปฏิรูปการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย เพื่อสามารถทำหน้าที่พิทักษ์ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

http://www.knit.or.th/video/clip_20201006_6.mp4