1. หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา (UGP) และ
หลักสูตรธรรมภิบาลเพื่อการบริหารคณะ (FGP)

ผู้ประสาน  คุณฉันทลักษณ์ อาจหาญ อีเมล์ carjhan1411@gmail.com มือถือ 083-449-0546
คุณจริยา  สระทองพิมพ์ อีเมล์ jariya@knit.or.th มือถือ 086-403-5960

2. หลักสูตรคณบดีเพื่อการเปลี่ยนแปลง (DFC)
ผู้ประสาน  คุณสุภาภรณ์  ภัทรพรชัยวัฒน์ อีเมล์ supaporn@knit.or.th มือถือ 081-310-6553

3. หลักสูตรผู้บริหารงานวิชาการเพื่อสังคมและหลักสูตรนักวิชาการเพื่อสังคม (SeS)
ผู้ประสาน  คุณพัชยา มาสมบูรณ์  อีเมล์ patchaya@knit.or.th มือถือ 089-180-3630

4. การสัมมนา เรื่อง “ห้าทศวรรษของการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยและการก้าวต่อไปเพื่อรองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” วันพุธที่ 22 มกราคม 2557
ผู้ประสาน  คุณรัชนี บุญพา  อีเมล์ ratchanee@knit.or.th มือถือ 086-986-6015

5.  การสัมมนา “University Social Enterprising : Reflections from the U.K. Visit” วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 
ผู้ประสาน  คุณรัชนี บุญพา  อีเมล์ ratchanee@knit.or.th มือถือ 086-986-6015

6. งานมหกรรมจิตอาสาครั้งที่ 2 วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2557
ผู้ประสาน  คุณสุกัญญา  เศษขุนทด  อีเมล์ sukanya@knit.or.th มือถือ 086-985-5911

7. การประชุมเชิงปฏิบัติการ Green Campus Workshop: From Green University to Sustainable Campus วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
ผู้ประสาน  คุณรัชนี บุญพา  อีเมล์ ratchanee@knit.or.th มือถือ 086-986-6015
คุณพัชยา มาสมบูรณ์  อีเมล์ patchaya@knit.or.th มือถือ 089-180-3630