1. ไตรยางค์การศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินการเรียนรู้

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

 2. A case study of blended learning in higher education: driving a meaningful communication in seminars for science and technology education research  

by    Dr.NamkangSriwattanarothai

Institute for Innovative Learning, Mahidol University