หน้าหลัก

fgp17_banner

ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน 2560
ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

หมายเหตุ :
1. สถาบันฯ รับสมัครผู้เข้าร่วมหลักสูตร จำนวน 30 ท่าน เท่านั้น โดยพิจารณาจากลำดับการสมัครและการชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2560
2. ค่าลงทะเบียน 28,500 บาท/ท่าน
3. หากผู้สมัคร ยกเลิก การเข้าร่วมหลักสูตร สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน แต่จะทำการเลื่อนการเข้าร่วมหลักสูตรไปในรุ่นถัดไป

In-house Training กรุณาติดต่อคุณฉันทลักษณ์โดยตรง

เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ
Faculty Governance Programme: FGP
สถาบันคลังสมองของชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำแนวทางการพัฒนา ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฯ มาเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนากรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย โดยจัดหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ (Faculty Governance Programme: FGP) สำหรับกรรมการประจำคณะ

โดยมีวัตถุประสงค์

(1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการประจำคณะ ในการบริหารงาน และพัฒนาศึกยภาพของสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับนโยบาย ปรับญาอุดมศึกษาและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฯ ตลอดจนสถานการณ์แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา

(2) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบริบทของอุดมศึกษาในระดับชาติและสากล ทางด้านการศึกษา ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านคุณภาพของการอุดมศึกษา ตลอดจนประเด็น ท้าทายอุดมศึกษา ในปัจจุบันและนาคต ตลอดจนผลักดันความคิดเหล่านั้นให้บังเกิดผล

(3) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการถ่ายทอดนโยบายจากสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับสูงไปสู่การปฏิบัติ การวางแผนงานและวิธีดำเนินงานที่ชัดเจน การบริหารผลการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน การปรับปรุงพัฒนางานที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(4) เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการคณะ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษาที่ดี

(5) เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพและเครือข่ายความร่วมมือในระหว่างคณะกรรมการคณะของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ อันนำไปสู่ความร่วมมือในการดำเนินงานทั้งภายในและระหว่างหน่วยงานที่มั่นคงและยั่นยืน

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

1. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการประจำคณะ ในการบริหารงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับนโยบาย ปรัชญาอถดมศึกษา และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฯ ตลอดจนสถานการณ์แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา

2. มีความรู้ ความเข้าใจ ในบริบทของอุดมศึกษาในระดับชาติและสากลทางด้านการศึกษา ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านคุณภาพของการอุดมศึกษา ตลอดจนประเด็นที่ท้าทายของอุดมศึกษาในปัจจุบันและอนาคต

3. มีความ ความเข้าใจในการถ่ายทอดนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยผู้บริหารระดับสูงไปสู่การปฏิบัติ การวางแผนงานและวิธีดำเนินงานที่ชัดเจน การบริหารผลการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน การปรับปรุงพัฒนางานที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการประจำคณะ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษาที่ดี

5. มีโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือในระหว่างคณะกรรมการประจำคณะ ของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ อันนำไปสู่ความร่วมมือในการดำเนินงานทั้งภายในและระหว่างหน่วยงานที่มั่นคงและยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุดมศึกษาไทยต่อไปในอนาคต

กลุ่มเป้าหมาย

กรรมการในคณะกรรมการอำนวยการคณะ คณะกรรมการประจำคณะ คณะกรรมการบริหารคณะ ตลอดจนคณาจารย์ที่มีความสนใจ

การรับสมัคร

จำนวนรวม 30 ท่าน

วันเวลา / สถานที่

รุ่น FGP 17 [4-7 กันยายน 2560]
ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา/สถานที่การศึกษาอบรม

การเข้ารับการอบรม ใช้เวลาทั้งสิ้น 4 วัน
ค่าลงทะเบียน 28,500 บาท ต่อ 1 ท่าน

กำหนดการ

agenda-fgp17

การชำค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน 28,500 บาท ต่อ 1 ท่าน ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้
1. เอกสาร และหนังสือประกอบการอบรมและกระเป๋าปีเก้ 1 ชุด
2. อาหารว่าง (10.00-10.15 น.) และ อาหารว่าง (15.00-15.15 น.)
3. ค่าอาหารกลางวัน 4 วัน
** ทั้งนี้ ค่าลงทะเบียน ไม่รวม ค่าที่พักและค่าเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อบรมถึงภูมิลำเนาของท่าน

การชำระค่าลงทะเบียน
เมื่อท่านลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์ “แบบชำระค่าลงทะเบียน” และสรุปข้อมูลการลงทะเบียนของท่าน (หากอีเมลแสดงผลไม่สมบูรณ์ กรุณากด Display images…)
payment_ttl_knit

ให้คลิ๊ก “Print” อีเมลดังกล่าวเพื่อนำเอกสารไปชำระเงิน
print_payment_slip

กรุณาพิมพ์แบบชำระเงินไปยื่นที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด ได้ทุกสาขา
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน สถาบันคลังสมองของชาติ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
กรณีชำระผ่านระบบ ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด สามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้
payment_atm_knit

เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณายืนยันการชำระค่าลงทะเบียนที่ 02-126-7632-34 ต่อ 122 (รัชนี)

 

ภาพกิจกรรม

หากท่านไม่สามารถเข้าดูภาพกิจกรรมได้
กรุณา ADD FRIEND UGIKNIT ได้ที่ : https://www.facebook.com/ugiknit

ติดต่อ

1. คุณฉันทลักษณ์ อาจหาญ โทร 02-126-7632-34 ต่อ 101 อีเมล์ carjhan1411@gmail.com
2. คุณจริยา สระทองพิมพ์ โทร 02-126-7632-34 ต่อ 108 อีเมล์ jariya@knit.or.th