หน้าหลัก

cmae3_banner

หลักสูตรการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ CMAE รุ่น 3
ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

หมายเหตุ : ก่อนกรอกออนไลน์
– สถาบันฯ รับสมัครผู้เข้าร่วมหลักสูตร จำนวน 30 ท่าน เท่านั้น โดยพิจารณาจากลำดับการสมัครและการชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560
– ค่าลงทะเบียน 19,800 บาท/ท่าน (รวมที่พักห้องเดี่ยว 1 คืน)
– หากผู้สมัคร ยกเลิก การเข้าร่วมหลักสูตร สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน แต่จะทำการเลื่อนการเข้าร่วมหลักสูตรไปในรุ่นถัดไป

ปิดรับสมัคร

เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่น 3
Curriculum Management for Academics Excellence : CMAE

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบัน การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ ถือว่าเป็นภารกิจหลักที่สำคัญของผู้บริหารวิชาการของคณะและมหาวิทยาลัยในการพัฒนาอุดมศึกษาไทย โดยการบริหารหลักสูตรจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ เพื่อตอบสนองนโยบาย มุ่งสู่วิสัยทัศน์ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล และการเปลี่ยนแปลงกฏกติกา โดยเฉพาะการที่มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานและการประกันคุณภาพใหม่

องค์ประกอบของการบริหารหลักสูตร จะต้องมีทั้งเรื่องของ การจัดการ การดําเนินการ การควบคุม ส่งเสริม และสนับสนุนให้พันธกิจต่างๆ ในคณะของมหาวิทยาลัยสามารถตอบสนองสู่นโยบายหรือ บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของหลักสูตรโดยใช้ทรัพยากรการบริหารที่มีอยู่นั้นให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด

ในขณะเดียวกัน การบริหารหลักสูตรให้บรรลุผลสำเร็จจึงต้องคำนึงถึงจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ในแต่ละระดับเป็นเป้าหมายที่สําคัญ การดําเนินการหรือการจัดกิจกรรมทุกอย่างต้องนําเข้าสู่เป้าหมายนั้น จะเห็นได้ว่า การบริหารหลักสูตรจะเกี่ยวพันกับบุคคลากรทุกระดับภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้ง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมหาวิทยาลัย

ดังนั้น โดยผู้บริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย จะต้องตระหนักอย่างมากในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาบุคลากร ให้มีศักยภาพ และมีคุณสมบัติขั้นสูงของพนักงานและคณาจารย์ การจัดการพัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อความเป็นเลิศในระดับสากล หลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ที่จะต้องพัฒนาและปรับปรุงการจัดการศึกษาและวิจัยให้สอดคล้องกับกฏกติกาใหม่และมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ จะต้องสร้างหลักสูตรใหม่ที่มีความทันสมัยและสอดคล้องกับวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ภายใต้สถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ มาเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนา และการปฏิรูปอุดมศึกษา เพื่อดำเนินพันธกิจตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฯ ในการผลิตหลักสูตรการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการวิชาการ ในการบริหารหลักสูตรเพื่อให้เกิดคุณภาพ ตอบสนองต่อพันธกิจของทั้งคณะและมหาวิทยาลัย ตลอดจนหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับประเด็นท้าทายอุดมศึกษาในปัจจุบันและอนาคต และ เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของบุคลากร และเพื่อมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษา จึงได้จัดหลักสูตร “การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ (Curriculum Management for Academics Excellence : CMAE)” ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารวิชาการ ในการบริหารหลักสูตร ตามศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยสอดคล้องกับนโยบายปรัชญาอุดมศึกษา และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฯ ตลอดจนสถานการณ์แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา

2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักคิดและแนวทางปฏิบัติเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาพ.ศ. 2558 ในบริบทของอุดมศึกษาที่มีมาตรฐานระดับชาติและสากล ตลอดจนประเด็นท้าทายอุดมศึกษาในปัจจุบันและอนาคต

3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรแนวใหม่ ในการดำเนินงานบริหารหลักสูตรตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้นๆ กำหนดขึ้น โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

4. เพื่อให้มีแนวทางในบูรณาการการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ ภายใต้บริบทของเกณฑ์มาตรฐานใหม่ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษาที่ดี

5. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพและเครือข่ายความร่วมมือในระหว่างผู้บริหารวิชาการ ของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ อันนำไปสู่ความร่วมมือในการดำเนินงานทั้งภายในและระหว่างหน่วยงานที่มั่นคงและยั่งยืน

ผู้เข้าร่วมหลักสูตร

ผู้บริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยและคณะ คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการประจำคณะ กรรมการในคณะกรรมการอำนวยการคณะ คณะกรรมการบริหารคณะ หรือกรรมการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกิจการหลักสูตร ตลอดจนคณาจารย์ที่มีความสนใจ

เนื้อหาหลักสูตร

การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ความพร้อมของมหาวิทยาลัย ความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ระบบและกลไกบริหารหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสร้างองค์ความรู้ใหม่ ระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่ และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการรับผิดชอบในการเปิด ปิด และพัฒนาหลักสูตร โดยสาระสำคัญดังนี้

– หลักคิดและแนวทางปฏิบัติเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา2558

– การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรยุคใหม่ IQA, CUPTQA, AUNQA

– การบูรณาการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ ตามแนวทางเกณฑ์ TQF และ EdPEx

– การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยใช้กรณีศึกษา (case study) การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ

ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่

การอบรมในหลักสูตรนี้ ใช้เวลาทั้งสิ้น 2 วัน รวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน+ที่พักห้องเดี่ยว ราคา 19,800 บาท/ท่าน

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะได้รับ

1. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารวิชาการ ในการบริหารหลักสูตร ตามศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยสอดคล้องกับนโยบายปรัชญาอุดมศึกษา และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฯ ตลอดจนสถานการณ์แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา

2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักคิดและแนวทางปฏิบัติเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาพ.ศ. 2558 ในบริบทของอุดมศึกษาที่มีมาตรฐานระดับชาติและสากล ตลอดจนประเด็นท้าทายอุดมศึกษาในปัจจุบันและอนาคต

3. มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรแนวใหม่ ในการดำเนินงานบริหารหลักสูตรตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้นๆ กำหนดขึ้น โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

4. มีแนวทางในบูรณาการการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ ภายใต้บริบทของเกณฑ์มาตรฐานใหม่ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษาที่ดี

5. มีโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือในระหว่างผู้บริหารวิชาการ ของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ อันนำไปสู่ความร่วมมือในการดำเนินงานทั้งภายในและระหว่างหน่วยงานที่มั่นคงและยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุดมศึกษาไทยต่อไปในอนาคต

…………………………………………….
“ Excellence is an art won by training and habituation. We do not act rightly because we have virtue or excellence, but we rather have those because we have acted rightly. We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act but a habit. ”
Aristotle

กำหนดการ

cmae3_agenda

วิทยากร

cmae3_vtyk

การชำค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน 19,800 บาท ต่อ 1 ท่าน (รวมที่พักห้องเดี่ยว 1 คืน) ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้
1. ห้องพักโรงแรมรามาการ์เด้น (ห้องเดี่ยว) 1 คืน (หากต้องการเพิ่มวันกรุณาแจ้งคุณฉันทลักษณ์ล่วงหน้า)
2. เอกสารประกอบการอบรมและกระเป๋า UGI 1 ชุด
3. อาหารว่าง (10.00-10.15 น.) และ อาหารว่าง (15.00-15.15 น.)
4. ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ
5. ค่าอาหารเย็น 1 มื้อ
** ทั้งนี้ ค่าลงทะเบียนนี้ ไม่รวม ค่าเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อบรมถึงภูมิลำเนาของท่าน

การชำระค่าลงทะเบียน
เมื่อท่านลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์ “แบบชำระค่าลงทะเบียน” และสรุปข้อมูลการลงทะเบียนของท่าน (หากอีเมลแสดงผลไม่สมบูรณ์ กรุณากด Display images…)
payment_ttl_knit

ให้คลิ๊ก “Print” อีเมลดังกล่าวเพื่อนำเอกสารไปชำระเงิน
print_payment_slip

กรุณาพิมพ์แบบชำระเงินไปยื่นที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด ได้ทุกสาขา
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน สถาบันคลังสมองของชาติ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
กรณีชำระผ่านระบบ ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด สามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้
payment_atm_knit

เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณายืนยันการชำระค่าลงทะเบียนที่ 02-126-7632-34 ต่อ 122 (รัชนี)

 

ติดต่อ

1. คุณฉันทลักษณ์ อาจหาญ โทร 02-126-7632-34 ต่อ 101 อีเมล์ carjhan1411@gmail.com
2. คุณจริยา สระทองพิมพ์ โทร 02-126-7632-34 ต่อ 108 อีเมล์ jariya@knit.or.th