หน้าหลัก

hrd1_knit

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรเชิงรุกของอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ รุ่น 1
ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

หมายเหตุ : ก่อนกรอกออนไลน์
– สถาบันฯ รับสมัครผู้เข้าร่วมหลักสูตร จำนวน 30 ท่าน เท่านั้น โดยพิจารณาจากลำดับการสมัครและการชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 11 เมษายน 2560
– ค่าลงทะเบียน 33,000 บาท/ท่าน (รวมที่พักห้องเดี่ยว 3 คืน)
– หากผู้สมัคร ยกเลิก การเข้าร่วมหลักสูตร สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน แต่จะทำการเลื่อนการเข้าร่วมหลักสูตรไปในรุ่นถัดไป

ปิดรับสมัคร

เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรเชิงรุกของอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

หนึ่งในเสาหลักของการบริหาร และเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัย นั่นคือ “บุคลากร” หรือ “คน” ซึ่งเป็นทรัพยากรและเป็นองค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีสัมฤทธิ์ผล ศักยภาพของบุคลากรจึงเป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย บุคลากรที่มีความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มหาวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้า นำพาไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนมี คุณลักษณะที่ดีที่พึงประสงค์ จึงเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

โดยการเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคลากร ด้วยการออกแบบกระบวนการที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ มีทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีทัศนคติ และพฤติกรรมที่ดี เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้น และสามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการสร้างและส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศ ของการเรียนรู้ในองค์การ เพื่อให้เกิดการพัฒนาในสายงานอาชีพของบุคลากรในมหาวิทยาลัย (Career Development) ตลอดจนเป็นกระบวนการสร้างองค์ความรู้ต่างๆ ให้เกิดขึ้นได้

สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ภายใต้สถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย จึงได้จัดหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเชิงรุกของอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ” เพื่อเรียนรู้ และรับรู้ กระบวนการ กลไกการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบในเชิงรุกตามศักยภาพของตนเอง และตามความต้องการของหน่วยงาน เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีความสามัคคี ผูกพันกับองค์การ รวมทั้งการสร้างและพัฒนาผู้บริหาร หัวหน้างาน ให้มีความรู้และความคิดทันสมัย มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการบริหารจัดการ และคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์เอกลักษณ์ ข้อมูล บุคลากร สมรรถนะของบุคลากร ความก้าวหน้าตามสายงาน สภาพการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษา การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ฯลฯ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทราบถึง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารระดับสูงในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ HRD ในการบริหารยุคใหม่ และสามารถปรับปรุงบุคลการสู่ความเป็นเลิศ รวมทั้ง เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพและเครือข่ายความร่วมมือในระหว่างบุคลากรต่างสถาบันฯ อันนำไปสู่ความร่วมมือที่มั่นคงและยั่งยืน

เนื้อหาหลักสูตร

1. HRD Role

2. Strategic alignment

3. Strategic thinking

4. Talent tool

รูปแบบ

การบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์

กลุ่มเป้าหมาย

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ศูนย์หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า หัวหน้าภาควิชา จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา

สิ่งที่จะได้รับ

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางกลยุทธ์ของเพื่อพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษาในอนาคตที่เหมาะสม

2. มีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของ HRD อันจะส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัย

3. สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ ในการพัฒนาบุคลากร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการดำเนินงานด้าน HRD อย่างมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ค่าลงทะเบียน

33,000 บาท/ท่าน (รวมที่พักห้องเดี่ยว)

ระยะเวลา

การอบรมหลักสูตร ใช้เวลา 3 วัน

กำหนดการ

agenda-hrd1

การชำค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน 33,000 บาท ต่อ 1 ท่าน (รวมที่พักห้องเดี่ยว 3 คืน) ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้
1. ห้องพักโรงแรมรามาการ์เด้น (ห้องเดี่ยว) 3 คืน (check in : 1 พ.ค.60 / check out : 4 พ.ค. 60)
2. เอกสารประกอบการอบรมและกระเป๋า UGI 1 ชุด
3. อาหารว่าง (10.00-10.15 น.) และ อาหารว่าง (15.00-15.15 น.)
4. ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ
5. ค่าอาหารเย็น 3 มื้อ
** ทั้งนี้ ค่าลงทะเบียนนี้ ไม่รวม ค่าเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อบรมถึงภูมิลำเนาของท่าน

การชำระค่าลงทะเบียน
เมื่อท่านลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์ “แบบชำระค่าลงทะเบียน” และสรุปข้อมูลการลงทะเบียนของท่าน (หากอีเมลแสดงผลไม่สมบูรณ์ กรุณากด Display images…)
payment_ttl_knit

ให้คลิ๊ก “Print” อีเมลดังกล่าวเพื่อนำเอกสารไปชำระเงิน
print_payment_slip

กรุณาพิมพ์แบบชำระเงินไปยื่นที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด ได้ทุกสาขา
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน สถาบันคลังสมองของชาติ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
กรณีชำระผ่านระบบ ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด สามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้
payment_atm_knit

เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณายืนยันการชำระค่าลงทะเบียนที่ 02-126-7632-34 ต่อ 122 (รัชนี)

 

ติดต่อ

1. คุณฉันทลักษณ์ อาจหาญ โทร 02-126-7632-34 ต่อ 101 อีเมล์ carjhan1411@gmail.com
2. คุณจริยา สระทองพิมพ์ โทร 02-126-7632-34 ต่อ 108 อีเมล์ jariya@knit.or.th