หน้าหลัก

vm2

ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องพญาไท ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

สามารถ Download เอกสารได้ที่นี่
1. โครงการหลักสูตรอบรมฯ
2. กำหนดการอบรมฯ
3. แผนที่โรงแรมเอเชีย

หมายเหตุ :
1. สถาบันฯ รับสมัครผู้เข้าร่วมหลักสูตร จำนวน 30-35 ท่าน เท่านั้น โดยพิจารณาจากลำดับการสมัครและการชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
2. ค่าลงทะเบียน 6,500 บาท ต่อ 1 ท่าน (ครอบคลุม ค่าเอกสาร 1 ชุด, ค่าอาหารว่าง/ค่าอาหารกลางวัน ตลอดหลักสูตร) ไม่รวม ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
3. หากผู้สมัคร ยกเลิก การเข้าร่วมหลักสูตร สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนค่าลงทะเบียน แต่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมได้

ปิดรับสมัคร

เกี่ยวกับหลักสูตร

vm2_info1-1
vm2_info1-2
vm2_info1-3
vm2_info3

วิทยากร

vm2_info1-4

กำหนดการ

vm2_info2-1vm2_info2-2

ขั้นตอนชำระเงิน

ค่าลงทะเบียน 6,500 บาท ต่อ 1 ท่าน (ครอบคลุม ค่าเอกสาร 1 ชุด, ค่าอาหารว่าง/ค่าอาหารกลางวัน ตลอดหลักสูตร) ไม่รวม ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

การชำระค่าลงทะเบียน
เมื่อท่านลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์ “แบบชำระค่าลงทะเบียน” และสรุปข้อมูลการลงทะเบียนของท่าน (หากอีเมลแสดงผลไม่สมบูรณ์ กรุณากด Display images…)
payment_ttl_knit

ให้คลิ๊ก “Print” อีเมลดังกล่าวเพื่อนำเอกสารไปชำระเงิน
print_payment_slip

กรุณาพิมพ์แบบชำระเงินไปยื่นที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด ได้ทุกสาขา
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน สถาบันคลังสมองของชาติ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
กรณีชำระผ่านระบบ ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด สามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้
payment_atm_knit

เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณายืนยันการชำระค่าลงทะเบียนที่ 02-126-7632-34 ต่อ 122 (รัชนี), 103 (สุกัญญา)

 

ติดต่อ

vm2_info1-5