หน้าหลัก

IPTH4

วันจันทร์ที่ 7 และวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค

สามารถ Download เอกสารได้ที่นี่
1. รายละเอียดการสัมมนาฯ
2. กำหนดการ
3. แผนที่ โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค

หมายเหตุ :
1. สถาบันฯ รับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จำนวน 250 – 300 ท่าน เท่านั้น
โดยพิจารณาจากลำดับการสมัครและการชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2560
2. ค่าลงทะเบียน 3,500 บาทต่อท่าน
3.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้เป็นการบรรยายภาคภาษาอังกฤษตลอดการสัมมนา (ยกเว้น Panel Discussion I & II)
4. หากผู้สมัคร ยกเลิก การเข้าร่วมสัมมนาฯ สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน แต่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมได้

เกี่ยวกับหลักสูตร

กำหนดการ

agendaIPTH4
agendaIPTH4
agendaIPTH4

ขั้นตอนชำระเงิน

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท ต่อ 1 ท่าน
ชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2560

การชำระค่าลงทะเบียน
เมื่อท่านลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์ “แบบชำระค่าลงทะเบียน” และสรุปข้อมูลการลงทะเบียนของท่าน (หากอีเมลแสดงผลไม่สมบูรณ์ กรุณากด Display images…)
payment_ttl_knit

ให้คลิ๊ก “Print” อีเมลดังกล่าวเพื่อนำเอกสารไปชำระเงิน
print_payment_slip

กรุณาพิมพ์แบบชำระเงินไปยื่นที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด ได้ทุกสาขา
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน สถาบันคลังสมองของชาติ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
กรณีชำระผ่านระบบ ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด สามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้
payment_atm_knit

เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณายืนยันการชำระค่าลงทะเบียนที่ 02-126-7632-34 ต่อ 122 (รัชนี), 123 (สมเกียรติ)

 

แผนที่

cdp4tl

ติดต่อ

ContactIPTH4