postersotl4

 


การพลิกโฉมการศึกษา เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ ที่จะจบออกไปเป็นผู้นาทางความคิดที่รับใช้สังคม และเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสานึกต่อสังคมได้นั้น ถึงเวลาแล้วที่การจัดการศึกษาต้องเปลี่ยนแปลงไป ให้ถึงพร้อมที่ตอบสนองและเท่าทันสภาวการณ์ในปัจจุบัน

Download Attachments

  • jpg ดาวน์โหลดโปสเตอร์
    สัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 4 พลิกโฉมอุดมศึกษา เพื่อสร้างคนยุคใหม่
    File size: 194 KB Downloads: 1317