สรุปโครงการเข้าร่วมประชุม NCCPE 2017

สรุปโครงการเข้าร่วมประชุม 2017 Engage Conference
และศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยและบริษัทในประเทศสหราชอาณาจักร
ระหว่างวันที่ 2 -10 ธันวาค 2560

โดย ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข
อนุกรรมการวิชาการ
เครือข่าย Engagement Thailand

NCCPE2017