หน้าหลัก

โครงการเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ
“2018 National Co-ordinating Centre for Public Engagement (NCCPE) Conference”
ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561 ณ เมืองเอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด์ สหราชอาณาจักร

อัตราค่าลงทะเบียน
(บาท/คน)
 

การเดินทาง/ที่พัก

สมัครและชำระค่าลงทะเบียน
ภายใน 14 กันยายน 2561 ตั้งแต่ 15-28 กันยายน 2561
บุคคลทั่วไป สมาชิก EnT บุคคลทั่วไป สมาชิก EnT
1 พักคู่ ชั้นประหยัด 143,000 138,000 163,000 158,000
2 พักเดี่ยว ชั้นประหยัด 155,000 150,000 175,000 170,000
3 พักเดี่ยว ชั้นธุรกิจ 215,000 210,000 235,000 230,000

หมายเหตุ: กรุณาลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 14 กันยายน 2561 หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอเรียกเก็บค่าลงทะเบียนเพิ่มเติมอีกท่านละ 20,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 15-28 กันยายน 2561  อันเนื่องจากราคาบัตรโดยสารเครื่องบินและค่าที่พักที่เพิ่มขึ้น

เงื่อนไข :
1) สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหากมีจำนวนผู้สมัครไม่ถึง 15 ท่าน
2) หากผู้สมัคร ยกเลิก การเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติฯ สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน แต่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมได้ กรณีที่ผู้สมัครเดิมยังไม่ได้ยืนขอทำวีซ่า

-= ปิดรับสมัคร =-

เกี่ยวกับโครงการ


กำหนดการ


ติดต่อ

1. การลงทะเบียน นายสมเกียรติ กิติเมธาวีนันท์ somkiat@knit.or.th 02 126 7632-34 ต่อ 123
2. การชาระค่าลงทะเบียน นางสาวรัชนี บุญพา ratchanee@knit.or.th 02 126 7632-34 ต่อ 122
3. ข้อมูลโครงการ นางสาวพัชยา มาสมบูรณ์ patchaya@knit.or.th 02 126 7632-34 ต่อ 110