ก้าวสู่ความยั่งยืน (Moving toward Sustainability)
คุณลดาวัลย์ คำภา
กรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Sustainable Development Goals : From Global Agreements to Local Solution
Dr. Stefanos Fotiou
Director, Environment and Development Division
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific

คุณนพเก้า สุจริตกุล
ผู้ช่วยผู้จัดการ/ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเพื่อสังคม และสื่อสารองค์กร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักในการบริหารจัดการ ที่นำไปสู่ความสำเร็จและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา
กรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา และ
ผู้อำนวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ
หุ้นส่วนการพัฒนาที่ทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัย : กรณีศึกษา สถาบันอาหาร
นางอรวรรณ แก้วประกายแสงกูล
ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
หุ้นส่วนการพัฒนาที่ทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัย: โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move)
อาจารย์ชล บุนนาค
หัวหน้าโครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน
SDG Move, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
Role of Higher Education in Achieving SDGs
Ms.Jihye Hwang
Programmespecialist (Higher education)
UNESCO Bankok

คุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์
กรรมการผู้จัดการ
Social Value (Thailand)
——————

รศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Lesson Learned From ISCN 2018 & Gothenburg Visit
ดร.เอกชัย มหาเอก
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม
การออกแบบและการดำเนินงานทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Selected Lesson Learned from ISCN Conference & Gothenburg Visit
ดร.พรชัย มงคลวนิช
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยสยาม
IKEA SUSTAINABILITY, SDGs : Action for the Goals
คุณศุภฤกษ์ วิเชียรโชติ
ผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อิเกีย ประเทศไทย

ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์
ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและ อาชีวอนามัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
——————