งานวิจัย เรื่อง “การศึกษาระบบการได้มาและการประเมินผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ”
โดย รศ.ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วัทย์

Evaluation-of-public-higher-education-institutions