หน้าหลัก

OK3R3

“เลื่อน” หลักสูตรการบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ รุ่น 3
เป็นวันที่ 26-28 เมษายน 2564
เนื่องจากสถาบันคลังสมองของชาติ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกรุงเทพมหานคร

หลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ รุ่น 3
Research Management by Objective and Key Triple R (Re-imagination, Redesign, Results)

การรับสมัคร
1. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2564 หรือหากมีผู้สมัครเต็มจำนวน 40 ท่าน ก่อนเวลาที่กำหนด สถาบันฯ ขอปิดระบบการรับสมัครทันที
2. สถาบันฯ รับสมัครผู้เข้าร่วมหลักสูตร จำนวนไม่เกิน 40 ท่านต่อรุ่น โดยพิจารณาจากลำดับการลงทะเบียนก่อน และได้รับการยันยันในการชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 เมษายน 2564
3. สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน หากผู้สมัครต้องการยกเลิกการเข้าร่วมหลักสูตร แต่สามารถส่งผู้แทนได้

ค่าลงทะเบียน 18,000บาท/ท่าน ครอบคลุม
1. การเข้าฟังบรรยายและปฏิบัติการตลอด 3 วัน
2. เอกสารประกอบการอบรม 1 ชุด
3. ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ตลอดระยะเวลาการอบรม 3 วัน
ทั้งนี้ ไม่รวม ค่าเดินทางและค่าที่พัก ของผู้เข้าร่วมการอบรม

เนื่องจากมีผู้สมัครเข้ามาเต็มจำนวนแล้ว การสมัครของท่านเป็นการสมัครรายชื่อเสริม หากมีที่นั่งว่างท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการสมัครและแจ้งชำระเงินอีกครั้ง

เกี่ยวกับหลักสูตร
กำหนดการ


แนะนำ ที่พัก

โรงแรม โทร เว็บไซต์
1 ศศนิเวศน์
(ซ.จุฬาลงกรณ์ 12)
02 216 8844 www.sasin.edu/sasahouse
2 กฤษณ์ไทย เรสซิเดนซ์
(สนามกีฬาแห่งชาติ)
02 219 4100 http://www.kritthai.com/
3 Reno Hotel
(ซ.เกษมสันต์ 1)
02 612 3096 http://www.renohotel.co.th/
4 ไนน์ ดีไซน์ เพลส
(ซ.เกษมสันต์ 3)
02- 612 5043 https://ninedesignblog.wordpress.com/
5 แฮปปี้ ทรี
(ซ.เกษมสันต์ 3)
02 612 4799 http://www.happy3.co.th/
6 Siam Square House
(ถ.พระราม 1)
062-142 8959

การชำระค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน 18,000 บาท ต่อ 1 ท่าน
** ค่าลงทะเบียน ครอบคลุม 1) การเข้าฟังบรรยายและปฏิบัติการตลอด 3 วัน 2) เอกสารประกอบการอบรม 1 ชุด 3) ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ตลอดระยะเวลาการอบรม 3 วัน ** ทั้งนี้ ไม่รวม ค่าเดินทางและค่าที่พัก ของผู้เข้าร่วมการอบรม

footer_howtopay

การชำระค่าลงทะเบียน
เมื่อท่านลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์ “แบบชำระค่าลงทะเบียน” และสรุปข้อมูลการลงทะเบียนของท่าน (หากอีเมลแสดงผลไม่สมบูรณ์ กรุณากด Display images…)
payment_ttl_knit

ให้คลิ๊ก “Print” อีเมลดังกล่าว หรือปริ้นไฟล์ PDF ตามไฟล์ที่แนบไปในอีเมล เพื่อนำเอกสารไปชำระเงิน
print_payment_slip

กรุณาพิมพ์แบบชำระเงินไปยื่นที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด ได้ทุกสาขา
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน สถาบันคลังสมองของชาติ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
กรณีชำระผ่านระบบ ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด สามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้
payment_atm_knit

เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณายืนยันการชำระค่าลงทะเบียนที่ 02-126-7632-34 ต่อ 122 (รัชนี)

 

ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม สถาบันคลังสมองของชาติ

328 อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 19
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

นางสาวพัชยา มาสมบูรณ์
โทรศัพท์ 02 126 7632-34 #110
โทรสาร 02 126 7635
อีเมล patchaya@knit.or.th