โครงสร้างการกำกับบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
โดย คุณสมภพ อมาตยกุล