บทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยกับงานทรัพยากรบุคคล
โดย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน