การปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยตาม พ.ร.บ.การอุดมศึกษา 2562
โดย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน