หลักสูตร ERM 3 “การกำกับและการบริหารความเสี่ยงตามกรอบแนวทาง COSO Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance” รุ่นที่ 3
วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

หลักสูตร-ERM-3