รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเกิดแนวทาง การจัดสมดุลกรณีพิพาทของมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน

แนวทางการจัดสมดุลกรณีพิพาทของมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน