ขอเชิญรับฟังการนำเสนอผลการศึกษา
เรื่อง การประเมินผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่หลากหลาย ต่อความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจของเกษตรกรไทย

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564
เวลา 13.00 – 15.30น.

นโยบายสาธารณะที่ได้ทำการประเมินผลการทบได้แก่
1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
2. แปลงใหญ่
3. การบริหารจัดการน้ำ
4. แผนการผลิตข้าวครบวงจร
5. Zoning by Agri-Map
6. ธนาคารสินค้าเกษตร
7. มาตรฐานสินค้าเกษตร GAP/ เกษตรอินทรีย์ และ
8. โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

วิทยากร : รศ.ดร. วิษณุ อรรถวานิช
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsbzRwY00DRHccYngGx1LAvvMIks9ghMEMDXcybW-3PrxT7w/viewform