เ​วทีเสวนาที่2 : การส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง​ หัวข้อแรก​ การเสวนาเวที​ 2​