สรุปประเด็นงานเสวนา 

“เรียนรู้อย่างเข้าใจ มาตรา 157 กับการบริหารงานมหาวิทยาลัย”

วันที่ 28 กันยายน 2564   เวลา 13.00 – 15.30 น.

1.-สรุปประเด็นงานเสวนามาตรา-157-28-ก.ย.64