สามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่
 https://forms.gle/4vTJ3G18pj26DjRbA

ที่นั่งมีจำนวนจำกัดเพียง 50 ที่นั่งเท่านั้น ทางผู้จัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนก่อน โดยหลังจากการพิจารณาข้อมูลที่ท่านได้ลงทะเบียนมา จะแจ้งยืนยันการเข้าร่วมงานทางอีเมล์ที่ท่านระบุไว้ ภายใน 2 วัน หลังจากที่ได้รับการลงทะเบียน

เนื่องด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน เพื่อให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติการ COVID Free Setting โดย ศบค. จึงขอจำกัดผู้เข้าร่วมงานตามหลัก Social distancing ทางผู้จัดงานจัดให้มีการเข้าร่วมประชุมและชมนิทรรศการ แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ

1. รูปแบบ Online คือการเข้าร่วมประชุมและชมนิทรรศการในรูปแบบออนไลน์ผ่าน (โปรแกรม ZOOM) หรือ ช่องทางต่างๆ ของ วช.

2. รูปแบบ Onsite คือการเข้าร่วมประชุมและชมนิทรรศการ ณ สถานที่จัดงาน ทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนที่เลือกรูปแบบการร่วมงานแบบ Onsite ท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของการจัดงาน ดังนี้
  2.1 ฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม พร้อมกับ Upload หลักฐานการฉีดวัคซีนในระบบ เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้า (สำหรับรูปแบบ Onsite) www.thailandresearchexpo2021.com/Home
2.2 ได้รับการตรวจคัดกรองก่อนการเข้างาน และได้รับการบันทึกข้อมูลผลการตรวจเข้าระบบลงทะเบียนของผู้ร่วมงาน เพื่อแสดงก่อนเข้าร่วมงาน ภายในวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564
2.3 แสดงหลักฐานการผ่านการตรวจคัดกรองในระบบลงทะเบียนที่ท่านได้รับตลอดการเข้าร่วมงาน

หมายเหตุ

*ถ้าท่านเลือกลงทะเบียนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแล้ว ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขและเปลี่ยนแปลง

**การเข้าร่วมประชุมทั้ง 2 รูปแบบ จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อลงทะเบียนผ่านลิงค์ หรือ QR Code ที่ทางผู้จัดดำเนินดารจัดทำขึ้น เเละได้รับการยืนยันการลงทะเบียนทางอีเมล ภายใน 2 วัน (หลังจากดำเนินการลงทะเบียน)

***การเดินทางมาร่วมงาน (รูปแบบ Onsite) จะต้องลงทะเบียนผ่านลิงค์ หรือ QR Code ของทาง วช. เพื่อเป็นการตรวจคัดกรองก่อนการเข้างาน

ท่านสามารถติดตามรายละเอียด รับชม เเละการถ่ายทอดผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่

Download Attachments

  • pdf Agenda_ResearchExpo25Nov21_AgriPolicyResearches_updated10Nov21
    รายละเอียดเเละกำหนดการประชุมสัมมนาในกรอบประเด็น “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรเพื่อพัฒนาประเทศ”ใน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)”