หลักการและแนวคิดในการพิจารณา โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR)
แนวคิดและประสบการณ์ของ CBR ภาคกลาง ตะวันตก ตะวันออก
รองศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา แก้วเทพ

Book_CBR-แนวคิดประสบการณ์CBRภาคกลางตะวันตกตะวันออกรศ.กาญขนา