รายงานวิจัย (ฉบับย่อ) การพัฒนามาตรวัดประเมินสถานะความเป็นอิสระ/คล่องตัว
ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในบริบทการอุดมศึกษาไทย

บทสรุปผู้บริหารฉบับย่อ26สค65