รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการแก้ปัญหา และอุปสรรคต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ที่เกิดจากการใช้ มาตรา 157

รายงานฉบับสมบูรณ์-โครงการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย-มาตรา-157