สถาบันคลังสมองของชาติ

       สถาบันคลังสมองของชาติ จัดตั้งขึ้นโดยคณะรัฐมนตรีรับทราบเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2546 ให้มีภารกิจเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาครัฐและสังคมในการแก้ปัญหาและแสวงหาความริเริ่มเชิงนโยบายใหม่ๆ ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ด้วยกระบวนการทางวิชาการ บนฐานของข้อมูลและการวิเคราะห์วิจัย ผ่านการประสานกับเครือข่ายนักวิชาการจากอุดมศึกษา และผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีคณะกรรมการบริหารกำกับดูแล

       ในปี พ.ศ. 2552 คณะกรรมการบริหารสถาบันคลังสมองของชาติได้มอบนโยบายให้สถาบันฯ มุ่งเน้นการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาไทย ให้ตอบสนองต่อสังคมมากขึ้น และพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีศักยภาพและความรู้ตามความสามารถในการทำงานในโลกยุคใหม่

       ปัจจุบัน สถาบันคลังสมองของชาติ ได้ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การดำเนินงานให้เหมาะสม 3 ด้าน คือ (1) หนุนเสริมความเข้มแข็งของระบบอุดมศึกษา (2) ใช้ประโยชน์จากพลังปัญญาของบุคลากรในระบบอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ และ (3) การจัดให้มีการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบอุดมศึกษาและพัฒนาประเทศ การดำเนินงานของสถาบันจึงเริ่มมีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อหนุนเสริมการทำงานของสถาบันอุดมศึกษา จัดเวทีประชุมและสัมมนาเพื่อสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิธีปฏิบัติที่ดีระหว่างสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ หนุนเสริมการสร้างเครือข่ายด้านต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษา และจัดโครงการศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาไทยมีขีดความสามารถในการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง สร้างความก้าวหน้า และตอบสนองกับสังคม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากมูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ