coursemenu-2หลักสูตร ธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• หลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา” (University Governance Programme: UGP)

• หลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ” (Faculty Governance Programme: FGP)

• หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย” (University Risk Management: URM)

• หลักสูตร “การบริหารจัดการความต่อเนื่องของระบบงานของ มหาวิทยาลัย” (Business Continuity Management: BCM)

• หลักสูตร “กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย” (LAW)

• หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเชิงรุกของอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ” (Human Resource Development: HRD)