วาระผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ

director_5

ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์

ปี 2546 – 2550 (วันที่ 18 มิถุนายน 2546 – 17 มิถุนายน 2550)
ผู้อำนวยการสถาบันฯ

ปี 2550 – (18 มิถุนายน 2550 – จนกว่าจะได้แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติต่อไป)
ดำรงตำแหน่ง รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันฯ

ปี 2550 – 2554 (วันที่ 13 ธันวาคม 2550 – 12 ธันวาคม 2554)
หมายเหตุ ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์  ได้ลาออก เพื่อไปดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2552

director_3
ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล

ปี 2552 –(วันที่ 28 มกราคม 2552 จนกว่าจะได้แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติต่อไป)
รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ

director_4
ศ.ดร.ปิยะวัติ  บุญ-หลง

ปี 2552 – 2556 (วันที่ 1 สิงหาคม 2552 – 31 กรกฎาคม 2556)
ผู้อำนวยการสถาบันฯ

ปี 2556 – 2559 (1 สิงหาคม 2556  – 31 พฤษภาคม 2559)
ผู้อำนวยการสถาบันฯ

director_1
รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ

ปี 2559 – 2563 (1 กรกฎาคม 2559 – 30 พฤษภาคม 2563)
ผู้อำนวยการสถาบันฯ