ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

หลักสูตร

Image Not Available

โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ บทบาทมหาวิทยาลัยกับการส่งเสริมกระบวนการอาสาสมัคร เพื่อการเรียนการสอนและการทำงานเพื่อสังคมในประเทศเกาหลีใต้ ครั้งที่ 2

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ กำหนดการ ขั้นตอนชำระเงิน ติดต่อ หน้าหลัก โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ“บทบาทมหาวิทยาลัยกับการส่งเสริมกระบวนการอาสาสมัครเพื่อการเรียนการสอนและการทำงานเพื่อสังคมในประเทศเกาหลีใต้ ครั้งที่ 2Read more

 

หลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่ รุ่น 3 R+3I (Ideate, Innovate, Impact) Executive Program : Solution by Design

1 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ สถานที่จัดประชุม แนะนำที่พัก การชำระเงิน ติดต่อ หน้าหลัก R3iRead more

 

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการเรียนการสอน 2018 International Society for the Scholarship of Teaching and Learning (ISSOTL) Conference: TOWARD A LEARNING CULTURE

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ กำหนดการ ขั้นตอนชำระเงิน ติดต่อ หน้าหลัก โครงการความร่วมมือสถาบันคลังสมองของชาติและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการจัดเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านการเรียนการสอน 2018Read more

 

โครงการเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ National Co-ordinating Centre for Public Engagement (NCCPE) Conference 2018

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ กำหนดการ ติดต่อ หน้าหลัก รายละเอียดโครงการ กำหนดการ โครงการเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ “2018Read more

 

การสัมมนาวิชาการและการประชุมระดมสมอง สถาบันอุดมศึกษาและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การดำเนินงานและความร่วมมือเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ กำหนดการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง แผนที่ ขั้นตอนชำระเงิน ติดต่อ หน้าหลัก การสัมมนาวิชาการและการประชุมระดมสมองRead more

 

หลักสูตร กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 6

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ การชำค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก รุ่น LAW 6Read more

 
Image Not Available

หลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 19 (FGP 19)

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ การชำค่าลงทะเบียน ภาพกิจกรรม ติดต่อ หน้าหลัก รุ่น FGPRead more

 
Image Not Available

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Creating Digital Pathways for Teaching and Learning #2

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร วิทยากร กำหนดการ ขั้นตอนชำระเงิน แผนที่ ติดต่อ หน้าหลัก วันอังคารที่Read more

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 และความเป็นสากล (Assessment 21st Century Skills and Internationalism)

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ กำหนดการ ขั้นตอนชำระเงิน ติดต่อ หน้าหลัก โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 และความเป็นสากลRead more

 
Image Not Available

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเข้าร่วมหลักสูตร UGP ครั้งที่ 2

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

รายละเอียดหลักสูตร แจ้งชื่อผู้เข้าอบรม แจ้งชื่อผู้เข้าอบรม

 

หลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา UGP ครั้งที่ 3

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ การชำระค่าลงทะเบียน แจ้งชื่อผู้เข้าอบรม ทำเนียบรุ่น ภาพกิจกรรม ติดต่อ หน้าหลักRead more

 
Image Not Available

หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย (Conflict Management) รุ่นที่ 4

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร เสียงสะท้อนจากรุ่น1, 2 กำหนดการ ขั้นตอนชำระเงิน ติดต่อ หน้าหลัก รุ่นที่Read more

 

หลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่ R+3I (Ideate, Innovate , Impact) Executive Program รุ่นที่ 2

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ วิทยากร สถานที่จัดงาน การชำระค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก R3iRead more

 
Image Not Available

หลักสูตรการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่น 5

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ วิทยากร การชำค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก CMAE รุ่นRead more

 

หลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่ R+3I (Ideate, Innovate , Impact) Executive Program

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ วิทยากร สถานที่จัดงาน การชำระค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก R3iRead more

 

หลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา UGP ครั้งที่ 2

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ การชำระค่าลงทะเบียน แจ้งชื่อผู้เข้าอบรม ทำเนียบรุ่น ภาพกิจกรรม ติดต่อ หน้าหลักRead more

 

หลักสูตร กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 5

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ การชำค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก รุ่น LAW 5Read more

 
Image Not Available

หลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 18 (FGP 18)

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ การชำค่าลงทะเบียน ภาพกิจกรรม ติดต่อ หน้าหลัก รุ่น FGPRead more

 

หลักสูตรการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่น 4

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ วิทยากร การชำค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก CMAE รุ่นRead more

 

[ยกเลิก] หลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา UGP ครั้งที่ 1

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ การชำระค่าลงทะเบียน แจ้งชื่อผู้เข้าอบรม ทำเนียบรุ่น ภาพกิจกรรม ติดต่อ หน้าหลักRead more