ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

กิจกรรม

Image Not Available

โครงการเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ NCCPE Conference 2019 Engage 2019: Disruption และ การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานวิชาการเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัย

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ กำหนดการ ติดต่อ หน้าหลัก รายละเอียดโครงการ กำหนดการ โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 2019Read more

 

ก้าวพอดี A Bright Leap Forward นิทรรศการผลงาน การขับเคลื่อนปรัชญาของเศราฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานในประเทศเนเธอร์แลนด์ ครั้งที่ 1

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ กำหนดการ ขั้นตอนชำระเงิน ติดต่อ หน้าหลัก Sustainable City DevelopmentRead more

 

การสัมมนาวิชาการและการประชุมระดมสมอง ครั้งที่ 5 SDG11,12,17 Circular Economy for our well-being city ย่านเชื่อมย่าน (พระราม 4 & ราชดำริ)

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก รายละเอียดโครงการ หน้าหลัก สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ RISC เปิดพื้นที่ระดมกำลัง ระดมสมอง ในการพัฒนาเมืองRead more

 

หลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 21 (FGP 21)

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ การชำค่าลงทะเบียน ภาพกิจกรรม ติดต่อ หน้าหลัก รุ่น FGPRead more

 

หลักสูตรการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่น 7

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ การชำค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก CMAE รุ่น 7Read more

 

หลักสูตร กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 8

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ การชำค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก รุ่น LAW 8Read more

 

หลักสูตร กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 7

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ การชำค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก รุ่น LAW 7Read more

 

การสัมมนาวิชาการและการประชุมระดมสมอง ครั้งที่ 3 SDG11: Partnerships of the Sustainable City in Action

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ กำหนดการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง แผนที่ ติดต่อ หน้าหลัก การสัมมนาวิชาการและการประชุมระดมสมอง ครั้งที่Read more

 

งานสัมมนา “เส้นทางนวัตกรรมอุดมศึกษาสู่ความยั่งยืน” (University innovation pathway to sustainability)

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

 

ปรับทิศทางกลยุทธ์การศึกษาไทย สร้างคุณค่าร่วมองค์กร สะท้อนการพัฒนาสังคมยั่งยืน

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

ด้วย Social Value Thailand ริเริ่มขึ้นจาก Social Value International ซึ่งเป็นเครือข่ายขององค์กรชั้นนำทั่วโลกในการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาบุคคลากรด้านการประเมินผลตอบแทนทางสังคมRead more

 

หลักสูตร พัฒนาสมรรถนะเลขานุการสภาฯและหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่น 1

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ การชำค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก รุ่น 1 เอกสารโครงการRead more

 

หลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่ รุ่น 5 R+3I (Ideate, Innovate, Impact) Executive Program : Solution by Design

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ สถานที่จัดประชุม ข้อมูลที่พัก การชำระเงิน ติดต่อ หน้าหลัก ปิดรับสมัครRead more

 

หลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่ รุ่น 4 R+3I (Ideate, Innovate, Impact) Executive Program : Solution by Design

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ สถานที่จัดประชุม ข้อมูลที่พัก การชำระเงิน ติดต่อ หน้าหลัก R3iRead more

 

หลักสูตรการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่น 6

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ การชำค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก CMAE รุ่น 6Read more

 

The 2nd SDGs Seminar Series 2018 การสัมมนาวิชาการและการประชุมระดมสมอง ครั้งที่ 2/2561

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ กำหนดการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง รูปภาพ แผนที่ ติดต่อ หน้าหลัก การสัมมนาวิชาการและการประชุมระดมสมองRead more

 

หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย (Conflict Management) รุ่นที่ 5

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ สถานที่จัดประชุม ข้อมูลที่พัก ขั้นตอนชำระเงิน ติดต่อ หน้าหลัก รุ่นที่Read more

 

หลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 20 (FGP 20)

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ การชำค่าลงทะเบียน ภาพกิจกรรม ติดต่อ หน้าหลัก รุ่น FGPRead more

 

การสัมมนาวิชาการและการประชุมระดมสมอง District Talk & SDG11 “ย่าน เชื่อม ย่าน”

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมงานสัมมนา SDGs ครั้งที่ 4 : District Talk & SDG11 ในวันที่Read more

 

งานสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ประเทศไทย ประจำปี 2562 Thailand KM Network Forum 2019

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก หน้าหลัก กำหนดการ แผนที่ ลงทะเบียน อัตราค่าลงทะเบียน (รวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง) · 4,500Read more