ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

กิจกรรม

ปรับทิศทางกลยุทธ์การศึกษาไทย สร้างคุณค่าร่วมองค์กร สะท้อนการพัฒนาสังคมยั่งยืน

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

ด้วย Social Value Thailand ริเริ่มขึ้นจาก Social Value International ซึ่งเป็นเครือข่ายขององค์กรชั้นนำทั่วโลกในการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาบุคคลากรด้านการประเมินผลตอบแทนทางสังคมRead more

 

หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย (Conflict Management) รุ่นที่ 5

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ สถานที่จัดประชุม ข้อมูลที่พัก ขั้นตอนชำระเงิน ติดต่อ หน้าหลัก รุ่นที่Read more

 

งานสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ประเทศไทย ประจำปี 2562 Thailand KM Network Forum 2019

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก หน้าหลัก กำหนดการ แผนที่ ลงทะเบียน อัตราค่าลงทะเบียน (รวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง) · 4,500Read more

 

หลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 21 (FGP 21)

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ การชำค่าลงทะเบียน ภาพกิจกรรม ติดต่อ หน้าหลัก รุ่น FGPRead more

 

หลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 20 (FGP 20)

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ การชำค่าลงทะเบียน ภาพกิจกรรม ติดต่อ หน้าหลัก รุ่น FGPRead more

 

หลักสูตรการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่น 7

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ การชำค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก CMAE รุ่น 7Read more

 

หลักสูตรการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่น 6

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ การชำค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก CMAE รุ่น 6Read more

 

หลักสูตร กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 8

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ การชำค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก รุ่น LAW 8Read more

 

หลักสูตร กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 7

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ การชำค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก รุ่น LAW 7Read more

 

การสัมมนาวิชาการและการประชุมระดมสมอง ครั้งที่ 3 SDG11: Partnerships of the Sustainable City in Action

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ กำหนดการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง แผนที่ ติดต่อ หน้าหลัก การสัมมนาวิชาการและการประชุมระดมสมอง ครั้งที่Read more

 

หลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่ รุ่น 4 R+3I (Ideate, Innovate, Impact) Executive Program : Solution by Design

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ สถานที่จัดประชุม ข้อมูลที่พัก การชำระเงิน ติดต่อ หน้าหลัก R3iRead more

 

The 2nd SDGs Seminar Series 2018 การสัมมนาวิชาการและการประชุมระดมสมอง ครั้งที่ 2/2561

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ กำหนดการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง รูปภาพ แผนที่ ติดต่อ หน้าหลัก การสัมมนาวิชาการและการประชุมระดมสมองRead more

 

โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ บทบาทมหาวิทยาลัยกับการส่งเสริมกระบวนการอาสาสมัคร เพื่อการเรียนการสอนและการทำงานเพื่อสังคมในประเทศเกาหลีใต้ ครั้งที่ 2

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ กำหนดการ ขั้นตอนชำระเงิน ติดต่อ หน้าหลัก โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ“บทบาทมหาวิทยาลัยกับการส่งเสริมกระบวนการอาสาสมัครเพื่อการเรียนการสอนและการทำงานเพื่อสังคมในประเทศเกาหลีใต้ ครั้งที่ 2Read more

 

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการเรียนการสอน 2018 International Society for the Scholarship of Teaching and Learning (ISSOTL) Conference: TOWARD A LEARNING CULTURE

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ กำหนดการ ขั้นตอนชำระเงิน ติดต่อ หน้าหลัก โครงการความร่วมมือสถาบันคลังสมองของชาติและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการจัดเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านการเรียนการสอน 2018Read more

 

โครงการเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ National Co-ordinating Centre for Public Engagement (NCCPE) Conference 2018

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ กำหนดการ ติดต่อ หน้าหลัก รายละเอียดโครงการ กำหนดการ โครงการเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ “2018Read more

 

หลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่ รุ่น 3 R+3I (Ideate, Innovate, Impact) Executive Program : Solution by Design

1 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ สถานที่จัดประชุม แนะนำที่พัก การชำระเงิน ติดต่อ หน้าหลัก R3iRead more

 

การสัมมนาวิชาการและการประชุมระดมสมอง สถาบันอุดมศึกษาและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การดำเนินงานและความร่วมมือเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ กำหนดการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง แผนที่ ขั้นตอนชำระเงิน ติดต่อ หน้าหลัก การสัมมนาวิชาการและการประชุมระดมสมองRead more

 

หลักสูตร กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 6

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ การชำค่าลงทะเบียน ติดต่อ หน้าหลัก รุ่น LAW 6Read more

 
Image Not Available

หลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 19 (FGP 19)

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร กำหนดการ การชำค่าลงทะเบียน ภาพกิจกรรม ติดต่อ หน้าหลัก รุ่น FGPRead more

 
Image Not Available

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Creating Digital Pathways for Teaching and Learning #2

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หน้าหลัก เกี่ยวกับหลักสูตร วิทยากร กำหนดการ ขั้นตอนชำระเงิน แผนที่ ติดต่อ หน้าหลัก วันอังคารที่Read more