หน้าหลัก

ria4_knit

หลักสูตร “การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย” รุ่นที่ 4 (Research Impact Assessment: RIA)
ระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2560
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

หมายเหตุ : ก่อนกรอกออนไลน์
1. สถาบันฯ รับสมัครผู้เข้าร่วมหลักสูตร จำนวน 35 ท่าน เท่านั้น โดยพิจารณาจากลำดับการสมัครและการชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
2. ค่าลงทะเบียน 9,000 บาท ต่อ 1 ท่าน (ครอบคลุม ค่าเอกสาร 1 ชุด, ค่าอาหารว่าง/ค่าอาหารกลางวัน ตลอดหลักสูตร) ไม่รวม ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
3. หากผู้สมัคร ยกเลิก การเข้าร่วมหลักสูตร สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนค่าลงทะเบียน แต่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมได้
4. สามารถขอจดหมายเชิญเข้าร่วมหลักสูตรได้ที่ อีเมล์ worapat@knit.or.th (คุณวรภัทร)

ปิดรับสมัคร

เกี่ยวกับหลักสูตร
กำหนดการ

สถานที่

ria4knit_mapramagarden_bkk

การชำค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน 9,000 บาท ต่อ 1 ท่าน
(ครอบคลุม ค่าเอกสาร 1 ชุด, ค่าอาหารว่าง/ค่าอาหารกลางวัน ตลอดหลักสูตร)
ไม่รวม ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
** กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
หากไม่สามารถชำระได้ในวันดังกล่าวข้างต้น กรุณาติดต่อ 02-126-7632 *122 คุณรัชนี หรือ *105 คุณวรภัทร

การชำระค่าลงทะเบียน
เมื่อท่านลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์ “แบบชำระค่าลงทะเบียน” และสรุปข้อมูลการลงทะเบียนของท่าน (หากอีเมลแสดงผลไม่สมบูรณ์ กรุณากด Display images…)
payment_ttl_knit

ให้คลิ๊ก “Print” อีเมลดังกล่าวเพื่อนำเอกสารไปชำระเงิน
print_payment_slip

กรุณาพิมพ์แบบชำระเงินไปยื่นที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด ได้ทุกสาขา
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน สถาบันคลังสมองของชาติ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
กรณีชำระผ่านระบบ ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด สามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้
payment_atm_knit

เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณายืนยันการชำระค่าลงทะเบียนที่ 02-126-7632-34 ต่อ 122 (รัชนี)

 

ติดต่อ

1. คุณวรภัทร (กรุณาติดต่อ 02-126-7632 *105) email: worapat@knit.or.th