หน้าหลัก

ugp2562-4

วันที่ 22-23-24 และ 29-30-31 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

หมายเหตุ : ก่อนกรอกออนไลน์
– สถาบันฯ รับสมัครผู้เข้าร่วมหลักสูตร จำนวน 30 ท่าน เท่านั้น กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมหลักสูตรทางเว็บไซต์ www.knit.or.th ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ก่อนชำระค่าลงทะเบียน ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
– ค่าลงทะเบียน 30,000 บาท/ท่าน (**ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อบรมถึงภูมิลำเนาของท่าน)
– หากท่านมีรายชื่อแล้วและต้องการขอยกเลิก การเข้าร่วมหลักสูตรจะต้องทำหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเปิดหลักสูตร 10 วันทำการ สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าลงทะเบียนให้ท่านในกรณีที่แจ้งยกเลิกการเข้าร่วมหลักสูตรน้อยกว่า 10 วันทำการก่อนเริ่มหลักสูต

In-house Training กรุณาติดต่อคุณฉันทลักษณ์โดยตรง

เกี่ยวกับหลักสูตรกำหนดการ

การชำระค่าลงทะเบียน

การชำระค่าลงทะเบียน
เมื่อท่านลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์ “แบบชำระค่าลงทะเบียน” และสรุปข้อมูลการลงทะเบียนของท่าน (หากอีเมลแสดงผลไม่สมบูรณ์ กรุณากด Display images…)
payment_ttl_knit

ให้คลิ๊ก “Print” อีเมลดังกล่าว หรือปริ้นไฟล์ PDF ตามไฟล์ที่แนบไปในอีเมล เพื่อนำเอกสารไปชำระเงิน
print_payment_slip

กรุณาพิมพ์แบบชำระเงินไปยื่นที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด ได้ทุกสาขา
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน สถาบันคลังสมองของชาติ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
กรณีชำระผ่านระบบ ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด สามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้
payment_atm_knit

เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณายืนยันการชำระค่าลงทะเบียนที่ 02-126-7632-34 ต่อ 122 (รัชนี)

 

แจ้งชื่อผู้เข้าอบรม

ID (4ตัวหลัง)-ชื่อนามสกุลสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงาน
2322คุณเจนจิราเรื่องชยจตุพรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2315คุณวัชรีจิวาลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
2310คุณกองพลอารีรักษ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2292คุณชลาลัยหาญเจนลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2291คุณดร.วีระพงษ์แพสุวรรณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2268คุณเฉลิมเกียรติแสงทองพินิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
2259คุณจักราวุธมณีฤทธิ์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
2244คุณพัทธนันท์หรรษาภิรมย์โชคมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
2237คุณสมหวังขันตยานุวงศ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ID (4ตัวหลัง)-ชื่อนามสกุลสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงาน

ภาพกิจกรรม

หากท่านไม่สามารถเข้าดูภาพกิจกรรมได้
กรุณา ADD FRIEND UGIKNIT ได้ที่ : https://www.facebook.com/ugiknit

ติดต่อ

สถาบันคลังสมองของชาติ
โทรศัพท์ : 02-126-7632-34 ต่อ 101 คุณฉันทลักษณ์ /108 คุณจริยา
โทรศัพท์ : 02-126-7632 ถึง 34 (สำนักงาน)
โทรสาร : 02-126-7635 (อัตโนมัติ)
Email : carjhan1411@gmail.com