หน้าหลัก

SIP4RU

หลักสูตรการบริหารจัดการงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างตรงจุดด้วยเส้นทางสู่ผลกระทบ
Strengthening Impact Pathway for Research Utilization

ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2566 ณ ห้อง Amber1 ชั้น 5 โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ นนทบุรี

หมายเหตุ : ก่อนกรอกออนไลน์
1. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3 มีนาคม 2566 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวนรับที่กำหนด
2. รับสมัคร จำนวนไม่เกิน 40 ท่านต่อรุ่น โดยพิจารณาจากลำดับการสมัคร
3. ผู้สมัครที่ได้รับการยืนยันให้เข้าร่วมหลักสูตรแล้ว สามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2566
(ทั้งนี้ สถาบันฯ ไม่รับชำระค่าลงทะเบียนหน้างาน)
4. สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน
หากผู้สมัครต้องการ ยกเลิก การเข้าร่วมหลักสูตร แต่สามารถส่งผู้แทนได้

เกี่ยวกับหลักสูตรกำหนดการ

ที่พัก

โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์

ที่อยู่ 282 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ. เมือง จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 02 831 8888
https://www.facebook.com/GrandRichmondHotelTH/

อัตราค่าห้องพักโรงแรมแกรนด์ริชมอนด์
ห้องพัก Superior Room พักเดี่ยว 1,400 บาท พักคู่ 1,600 บาท
ห้องพัก Deluxe Room พักเดี่ยว 1,500 บาท พักคู่ 1,800 บาท

การชำระค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนท่านละ 19,000 บาท ครอบคลุม
1. การเข้าฟังบรรยายและปฏิบัติการตลอด 3วัน
2. เอกสารประกอบการอบรม 1 ชุด
3. ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ตลอดระยะเวลาการอบรม 3 วัน
ทั้งนี้ ไม่รวม ค่าเดินทางและค่าที่พัก ของผู้เข้าร่วมการอบรม

ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียน ได้ 4 ช่องทาง

footer_howtopay

เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณายืนยันการชำระค่าลงทะเบียนที่ 02-126-7632-34 ต่อ 122 (รัชนี)
 

ติดต่อ

นางสาวพัชยา มาสมบูรณ์ โทรศัพท์ 02 126 7632-4 ต่อ 110
อีเมล patchaya@knit.or.th

นายวรภัทร จิตรไพศาลศรี โทรศัพท์ 02 126 7632-4 ต่อ 105 อีเมล
worapat@knit.or.th