ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

หนังสือ

การวิจัยเพื่อท้องถิ่นกับการพัฒนาตัวชี้วัด ความเหลื่อมล้ำ ด้านสังคม-วัตนธรรม และการศึกษา: บทสังเคราะห์ 2

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

Download : สามารถอ่าน และดาวน์โหลดได้ฟรี การวิจัยเพื่อท้องถิ่นกับการพัฒนาตัวชี้วัด ความเหลื่อมล้ำ ด้านสังคม-วัตนธรรม และการศึกษา: บทสังเคราะห์Read more

 

การวิจัยเพื่อท้องถิ่นกับการพัฒนาตัวชี้วัด ความเหลื่อมล้ำ ด้านการเมือง-สิ่งแวดล้อม และพื้นที่: บทสังเคราะห์ 1

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

Download : สามารถอ่าน และดาวน์โหลดได้ฟรี การวิจัยเพื่อท้องถิ่นกับการพัฒนาตัวชี้วัด ความเหลื่อมล้ำ ด้านการเมือง-สิ่งแวดล้อม และพื้นที่: บทสังเคราะห์Read more

 

การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อท้อนถิ่น (RU in CBR)

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

Download : สามารถอ่าน และดาวน์โหลดได้ฟรี การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อท้อนถิ่น (RU in CBR) รองศาสตร์จารย์Read more

 

ข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการใช้มาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

Download : สามารถอ่าน และดาวน์โหลดได้ฟรี ข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการใช้มาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญา เรียบเรียงและปรับปรุงโดย รองศาสตราจารย์Read more

 

การมีส่วนร่วม คาถาข้อที่ 2 ของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

Download : สามารถอ่าน และดาวน์โหลดได้ฟรี การมีส่วนร่วม คาถาข้อที่ 2 ของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น รองศาสตราจารย์Read more

 

เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM) ในงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR)

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

Download : สามารถอ่าน และดาวน์โหลดได้ฟรี เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM) ในงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR) รองศาสตร์จารย์Read more

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานสำหรับมาตรวัดประเมินสถานะความเป็นอิสระ คล่องตัว ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ในบริบทการอุดมศึกษาไทย

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

Download : สามารถอ่าน และดาวน์โหลดได้ฟรี สั่งซื้อ : เล่มละ 70 บาทRead more

 

เรียนรู้อย่างเข้าใจ มาตรา ๑๕๗ กับการบริหารงานมหาวิทยาลัย

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

Download : สามารถอ่าน และดาวน์โหลดได้ฟรี สั่งซื้อ : เล่มละ 70 บาทRead more

 

แนวคิดและประสบการณ์ของ CBR ภาคกลาง ตะวันตก ตะวันออก

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

หลักการและแนวคิดในการพิจารณา โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR) แนวคิดและประสบการณ์ของ CBR ภาคกลาง ตะวันตก ตะวันออก รองศาสตราจารย์Read more

 

เปิดกรุ “เครื่องมือเก็บข้อมูล” ในงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

เปิดกรุ “เครื่องมือเก็บข้อมูล” ในงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ โครงการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (ODU)

 

การเสริมพลังกับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

โครงการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (ODU) การเสริมพลังกับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น รองศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา แก้วเทพ

 

ขี่ม้าเลียบค่าย บทเรียนการทำงานกับภาคีของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

ขี่ม้าเลียบค่าย บทเรียนการทำงานกับภาคีของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ โครงการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (ODU)

 

หนังสือ การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยเเละพัฒนา หลักการเบื้องต้นเเละเเนวปฎิบัติ

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

พิมพ์ครั้งที่ 1:  ตุลาคม 2564 ISBN: 978-616-93869-0-2 ผู้เขียน: กัมปนาท วิจิตรศรีกมล.Read more

 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย แนวทางการจัดสมดุล กรณีพิพาท มหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

Download : สามารถอ่าน และดาวน์โหลดได้ฟรี

 

คู่มือความรู้ การวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR) กับความเหลื่อมล้ำในสังคม

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

Download : สามารถอ่าน และดาวน์โหลดได้ฟรี

 

แพลตฟอร์มวิจัยด้านเกษตร การออกแบบและการบริหารจัดการ งานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

Download : สามารถอ่าน และดาวน์โหลดได้ฟรี

 

การบริหารความเสี่ยงของสถาบันการศึกษา

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

Download : สามารถอ่าน และดาวน์โหลดได้ฟรี สั่งซื้อ : เล่มละ 70 บาทRead more

 

เกษตรไทย ๒๕๗๓

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

Download : สามารถอ่าน และดาวน์โหลดได้ฟรี เกษตรไทย ๒๕๗๓ สรุปและเรียบเรียงโดย ยุคล ลิ้มแหลมทองRead more

 

ปฏิญญาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยของไทย

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

Download : สามารถอ่าน และดาวน์โหลดได้ฟรี ซื้อ : เล่มละ 70 บาทRead more

 

เรียนรู้จาก คดีพิพาทในศาลปกครองของมหาวิทยาลัย

0 comment บันทึกไว้อ่านภายหลัง

Download : สามารถอ่าน และดาวน์โหลดได้ฟรี ซื้อ : เล่มละ 70 บาทRead more